loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

33. Polacy w Chile

Przemówienie do Polaków w Chile. Santiago de Chile 4 IV 1987.

- obecność Polaków w Chile

- Ignacy Domeyko i jego wielki wkład w życie kraju

- uznany przez Chilijczyków za jednego z najbardziej zasłużonych dla gospodarki

i kultury kraju

- był darem narodu i Kościoła w Polsce

- polscy emigranci powinni wnosić w społeczeństwo bogactwo swoich umysłów i serc

- budując nową rzeczywistość ? zachować bogate dziedzictwo własne

- wielka wspólnota Polaków i w kraju i poza jego granicami

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Jest już pewnego rodzaju tradycją, że w czasie moich pielgrzymek spotykam się także z rodakami przebywający?mi w danym kraju. Niekiedy jest to dawna emigracja, czasem bardzo dawna, często emigracja niepodległościo?wa, związana z losami II wojny światowej. Spotykam również rodaków, którzy niedawno opuścili Ojczyznę, także tych, którzy przebywają poza krajem czasowo, z racji różnego rodzaju umów o pracę. W spotkaniach biorą niekiedy udział i tacy, którzy już nie władają językiem polskim, czasem wcale go nie znają, a przecież czują się w jakiś sposób związani z tą wielką wspólnotą, z wielką rodziną, jaką stanowią Polacy na ca-łym świecie, wywodzą?cy się z tego samego pnia, zakorzenionego w Ojczyźnie.

2. Cieszę się bardzo, że w programie mojej posługi pasterskiej w Chile znalazło się miejsce na spotkanie z wami. Wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam, razem i każdego z osobna. Dziękuję waszemu prezesowi za słowa wprowadzenia, waszemu duszpasterzowi za piękne prze?mówienie oraz waszemu przedstawicielowi za podarunek, który mi wręczył. Poprzez was witam wszystkich moich rodaków żyjących na ziemi chilijskiej.

3. Obecność Polaków w tym kraju podkreśla piękna, wyjątkowa karta zapisana życiem i działalnością naszego wielkiego rodaka, którego setną rocznicę śmierci obcho?dzić będziemy za dwa lata: Ignacy Domeyko (1802-1889). Ten polski emigrant, przyjaciel Mickiewicza (który upa?miętnił go w trzeciej części Dziadów jako Żegotę), był człowiekiem o wielkiej formacji intelektualnej i religijnej. Po ukończeniu studiów w Paryżu przybył do Chile w roku 1838, Chile było już wówczas krajem niepodległym. Stwo?rzył tu naukowe podstawy eksploatacji bogactw natural?nych oraz zajmował się organizacją nauki i nauczania. Przez długie lata był profesorem, a następnie rektorem uniwersytetu w Santiago. Dokonał szeregu ważnych od?kryć geologicznych i geograficznych. Imieniem Domeyki zostało między innymi nazwane pasmo gór w Andach. Stawał w obronie ludzkich praw i rodzimej kultury szczepu Araukanów. Uznany został przez Chilijczyków za jednego z najbardziej zasłużonych dla rozwoju gospo-darczego i kul?turalnego tego kraju. Można by powiedzieć - w duchu Soboru Watykańskiego - że Domeyko był szczególnym ?darem" narodu i Kościoła w Polsce dla Chile, dla Kościo?ła i narodu chilijskiego. Do końca swego życia zachował głęboką duchową łączność z własną Oj-czyzną.

4. Drodzy bracia i siostry! Każdy z nas ma swoje własne powołanie życiowe. Opatrzność Boża sprawiła, że wy, którzy wywodzicie się z Polski, macie realizować wasze ludzkie i chrze-ścijańskie powołanie tutaj, w Chile. Realizu?jąc je, wnosić winniście w to społeczeństwo wszystko to, czym jesteście bogaci, a więc bogactwo waszego umysłu, waszego serca, waszej osobowości, waszego człowieczeń?stwa. Musicie jednak pamiętać, aby budując tę nową rze-czywistość, nie zatracić czy nie zagubić tamtych warto?ści, które są waszym dziedzictwem przekazanym przez ojców czy praojców. Tych wartości ludzkich i chrześcijańs?kich, których soki życiodajne płyną we wspólnym pniu przynależności do kultury i tradycji polskiej.

5. Wspomniałem na początku o wielkiej wspólnocie, jaką tworzą Polacy żyjący w kraju i poza jego granicami. Tworzyła się ona przez przeszło tysiąc lat w oparciu o Ewangelię i Eucha-rystię. Polacy żyjący poza krajem głęboko odczuwają wszystko to, czym żyje Ojczyzna: jej troski, smutki, niepowodzenia, nadzieje i radości - podob?nie jak rodacy w Kraju, cały Kościół w Polsce, starają się wnikać w problemy polskiej emigracji i nieść jej pomoc duchową. W czerwcu tego roku Kościół w Polsce będzie przeżywał Kongres Eucharystyczny, w którym - jeśli Pan Bóg po?zwoli - i ja mam uczestniczyć. Byłoby dobrze, gdyby wasza wrażliwość na sprawy Ojczyzny i wasza duchowa z nią łączność znalazła wyraz w spotkaniu z rodakami w jednym Eucharystycznym Chlebie. ?Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" - tak uczy św. Paweł Apostoł (1 Kor 10, 17).

6. Drodzy bracia i siostry! Przy tym spotkaniu dzisiej?szym życzę wam, waszym rodzinom, waszym dzieciom, ludziom starym i cierpiącym, abyście wiernie strzegli tego bogatego dzie-dzictwa wiary, nadziei i miłości, jakie zostało zapisane w sercach przez całe pokolenia wa-szych przod?ków. Pomnażajcie to bogactwo przez pracę nad budowa?niem takiego społeczeń-stwa, w którym zakwitnie w pełni sprawiedliwość i pokój Chrystusowy.

Zawierzam was wszystkich opiece Matki Chrystusa Jas?nogórskiej Królowej Polski i z serca wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649