loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

27. Wspomnienie wizyty w krajach Beneluksu

Audiencja generalna Watykan, 29 V 1985. Przemówienie do Polaków.

- jej ?polski rozdział"

- Holandia, Belgia i Luksemburg ? kraje związane z historią Polski

- udział generałów i żołnierzy polskich w tworzeniu armii belgijskiej

- wdzięczność mieszkańców Belgii i Holandii za wyzwolenie przez Polaków w czasie II wojny światowej

- dawna i najnowsza emigracja polska w krajach Beneluksu

Pragnę także wszystkim tutaj obecnym, a także wszystkim rodakom w Ojczyźnie i na emigracji podziękować za wsparcie modlitwą podczas mojej ostatniej pielgrzymki a zarazem posługi papieskiej w Holandii, Belgii i Luksemburgu. Pragnę, przemawiając do was, w szcze-gólny sposób przypomnieć, że kraje te są związane z naszą historią, a także i z naszą emigracją. Jeżeli chodzi o naszą historię, to zwłaszcza Belgia. Powstanie Belgii jako niepodle-głego państwa łączy się z wydarzeniami Powstania Listopadowego w Polsce. Stąd też genera-łowie i żołnierze tego powstania brali udział w armii belgijskiej podczas tworzenia się tego nowego państwa, z którym jesteśmy zawsze zaprzyjaźnieni wszyscy, a ja w sposób szczegól-ny; mój pobyt w Rzymie na studiach cały zawdzięczam gościnności Kolegium Belgijskiego. Jednakże związki te są liczniejsze, sięgają one czasów prawie że współczesnych, II wojny światowej. Oba te kraje, zarówno Belgia, jak i Holandia, były przed czterdziestu laty wyzwa-lane przez żołnierzy polskich, zwłaszcza przez dywizję pancerną generała Mączka. I o tym bardzo pamiętają i zachowują we wdzięcznej pamięci tych swoich wyzwolicieli, naszych rodaków, przy różnych okazjach dają temu wyraz, również i w czasie mojego pobytu. Oczy-wiście, zarówno po wojnie pierwszej, jak zwłaszcza drugiej, jak wreszcie w ostatnich latach, Belgia, Holandia i Luksemburg stały się miejscem docelowym emigracji. Mogłem się spotkać z liczną grupą Polaków w Belgii na stadionie i mogliśmy te wszystkie sprawy ojczyste i emigra-cyjne wspólnie rozważać. To jest, że tak powiem, polski rozdział mojej wizyty w Belgii i Ho-landii, o którym chciałem opowiedzieć Polakom, a o reszcie to wiecie dobrze, bo prasa dość dużo na ten temat pisała. I myślę, że pisała dobrze, chociaż czasem może i tenden-cyjnie, co trzeba jej darować. Proszę też bardzo, ażebyście wy wszyscy tutaj obecni pozdrowi-li naszych rodaków w Ojczyźnie. Jeszcze raz wyrażam radość z uroczystości Zielonych Świąt, która pozwoliła na nowo zaznaczyć obecność Polski w Kościele, a zwłaszcza w Kolegium Kardynalskim, przez powołanie metropolity wrocławskiego, a także księdza arcybiskupa An-drzeja Deskura do grona kardynałów Kościoła rzymskokatolickiego.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649