loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

26. Polacy w krajach Beneluksu

Przemówienie do Polaków z krajów Beneluksu. Bruksela 19 V 1985.

- serdeczna więź papieża z rodakami poza granicami kraju

- podziękowanie za zorganizowanie spotkania

Drodzy bracia i siostry, moi Rodacy!

Pragnę wyrazić głęboką radość, że w programie mojej pielgrzymki i wizyty duszpasterskiej w krajach Beneluksu znalazło się miejsce na to dzisiejsze wieczorne spotkanie z moimi Ro-dakami.

Jako Biskup Rzymu nie przestałem odczuwać serdecznej więzi z synami i córkami mojego narodu, zarówno z tymi, którzy żyją w Ojczyźnie, jak i z tymi, którzy w różnych czasach i różnych okolicznościach znaleźli się poza jej granicami. Czuję tę polską solidarność, solidar-ność wszystkich moich braci i moich sióstr mówiących tym samym językiem i noszących w sobie - choć w różnej mierze - to samo historyczne doświadczenie i dziedzictwo. Nieustannie też proszę Pana Boga o światło i łaskę, bym na stolicy św. Piotra w Rzymie mógł - zgodnie z moim urzędem - wypełnić w stosunku do was te zadania, jakie naznaczyła mi, na miarę naszych czasów, Opatrzność Boża.

Dziękuję serdecznie za to spotkanie wszystkim Organizatorom, zwłaszcza księdzu bisku-powi Szczepanowi Wesołemu, księdzu Tadeuszowi Franków , rektorowi Misji Polskiej w krajach Beneluksu, i wszystkim, którzy swoim trudem przyczynili się do tego spotkania. Bóg zapłać za słowa wypowiedziane na początku, pełne wiary i miłości, pełne nadziei.

Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich tu obecnych i każdego z osobna, również na-szych pobratymców, do których jeszcze na końcu się zwrócę. Witam was, którzy żyjecie w Belgii, w Holandii i Luksemburgu, bo spotkanie to obejmuje przede wszystkim Rodaków ży-jących w tych krajach. Równie serdecznie witam gości przybyłych z krajów sąsiednich. Witam wszystkie polskie albo polonijne rodziny: rodziców, dzieci i młodzież, osoby podeszłe wie-kiem, osoby dotknięte cierpieniem. Pozdrawiam i witam wszystkie pokolenia: najstarszych emigrantów i ich potomków, którzy być może oddalili się od macierzy i nie mówią już ojczy-stym językiem. Witam także serdecznie tych, którzy w ostatnich latach osiemdziesiątych zna-leźli tu gościnę, opuściwszy Ojczyznę.

Przemówienie do Polaków z krajów Beneluksu. Bruksela 19 V 1985.

Rys historyczny polskiej emigracji w krajach Beneluksu

- jej udział w życiu Belgii i Holandii

- podziękowania za pomoc Polsce

Kraje Beneluksu, a zwłaszcza Belgia i Holandia, mają dawne więzi z Polską. Wielu uczest-ników Wielkiej Emigracji po Powstaniu Listopadowym znalazło gościnne przyjęcie w Belgii. Zdobycie niepodległości Belgii w 1830 roku ma również pośredni przynajmniej związek z wydarzeniami listopadowymi w Królestwie Polskim. Gen. Jan Skrzynecki i oficerowie Po-wstania Listopadowego, jak Ignacy Kruszyński czy Feliks Pruszyński, oddali wielkie przy-sługi tworzonej przez króla Leopolda I armii belgijskiej. W Brukseli wielki historyk Joachim Lelewel spędza ostatnie swoje lata i tu pisze główne dzieła historyczne. On też jest autorem słynnego hasła: za naszą i waszą wolność, pod którym nasi Rodacy walczyli i umierali za wol-ność własnej Ojczyzny i za wolność innych narodów.

Szczególnie serdeczne więzi zostały zadzierzgnięte w czasie ostatniej wojny. Oddziałom polskim, zwłaszcza dywizji pancernej, po zakończeniu walk w Normandii został przydzielony odcinek frontu, który prowadził najpierw przez Roubens, Mield, do uwolnienia północnej Gandawy, a następnie do uwolnienia Holandii. Miejscowości Axel, Alphen, Teroyer, a później Breda i Moerdjik zostały uwolnione przez polskie oddziały. Wczoraj w Ypres byłem uczestni-kiem wielkiej uroczystości związanej z 40 rocznicą odzyskania wolności po okupacji drugiej wojny światowej. Tam też została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci polskich oddziałów, które właśnie również w tym mieście zasłużyły się dla oswobodzenia Belgii. Powiedziano tak-że w tym czasie, że Breda to najbardziej polskie miasto. Wystawione tam pomniki i kaplica Matki Bożej Częstochowskiej są wyrazem wdzięczności za przyniesioną wolność. Licznie rozsiane groby polskich żołnierzy, zwłaszcza cmentarz w Lommel czy Bredzie, jak i polskie groby pod Arnheim świadczą o złożonej ofierze. Pragnę to przypomnieć w sposób szczególny w 40 rocznicę zakończenia tej strasznej wojny.

Mimo upływu lat ciągle żywa jest tradycja polskich żołnierzy i ciągle okazywana jest wdzięczność. Wyrazem tej wdzięczności jest również akcja pomocy przeprowadzona przez Caritas i Czerwony Krzyż belgijski, zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy naród polski znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pragniemy złożyć za tę ofiarną, szczodrą pomoc społeczeń-stwu Belgii, Holandii i Luksemburga szczególne wyrazy wdzięczności.

Większość jednak Polaków przybyła tu, do Belgii czy holenderskiej Limburgii, w poszuki-waniu pracy. Była to najczęściej trudna praca w górnictwie. Dochodzili przez nią do pewnego dobrobytu osobistego i zabezpieczali lepsza przyszłość swoim dzieciom, ale mają też swój nie-zaprzeczalny udział w rozwoju ekonomicznym, społecznym, a także duchowym tych krajów, które ich tu przyjęły.

Przemówienie do Polaków z krajów Beneluksu. Bruksela 19 V 1985.

Polacy w Belgii - osobiste wspomnienia papieża

- praca duszpasterska wśród polskiej emigracji

- jej wierność tradycjom polskim

- rola organizacji w podtrzymaniu życia religijnego

Po ostatniej wojnie, w czasie moich studiów w Rzymie, podczas wakacji dane mi było tu-taj, w Belgii, spełniać również posługę duszpasterską wśród polskiej emigracji . Widziałem wtedy wasza wiarę, wierność Bogu, wierność chrześcijańskiej tradycji ojców. Widziałem też, jak sumiennie wypełnialiście wasze zawodowe powinności. Miałem sposobność zaznajomić się z niektórymi rodzinami w tym środowisku, w którym przez miesiąc spełniałem posługę dusz-pasterska.

Życie religijne i polskie znajdowało mocne oparcie w licznych organizacjach, które służyły podtrzymywaniu i rozwijaniu bogactwa duchowego, które ma własny swój kształt, bo wyrasta ze szczególnego doświadczenia narodu, narodu milenijnego.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649