loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

20. Polacy w Austrii - powitanie. ..

Przemówienie do Polaków w Austrii. Wiedeń, Karlplatz 12 IX 1983.

- podziękowanie za gościnę z czasie podróży biskupów polskich do Rzymu

- powitanie przedstawicieli innych wyznań

Drodzy bracia i siostry! Umiłowani Rodacy!

Dziękuję Bogu żywemu za łaskę tej chwili, za spotkanie z wami na austriackiej ziemi. Wi-tam i pozdrawiam wszystkich razem i każdego z osobna. Witam na pierwszym miejscu arcybi-skupa Wiednia księdza kardynała Kőniga , wielkiego przyjaciela Polski. Witam obecnych tutaj kardynała prymasa, kardynała metropolitę krakowskiego, wszystkich biskupów z Polski, a także drogich nam biskupów pobratymczego kraju, Czech i Słowacji. Dziękuję księdzu bi-skupowi Szczepanowi Wesołemu, delegatowi do spraw duszpasterstwa Polonii za słowa wy-powiedziane. Serdecznie witam wszystkich kapłanów, tutejszych duszpasterzy, kapłanów diecezjalnych i zakonnych, w szczególności księży ze Zgromadzenia Ojców Zmartwych-wstańców. Z ich właśnie kościoła skierowałem tutaj moje kroki. Korzystam z okazji, ażeby im jeszcze raz podziękować za gościnę, którą mnie i innym biskupom polskim nieraz służyli w Wiedniu, w drodze do Rzymu. Szczególnie serdecznie witam licznie tutaj obecnych waszych synów i córki, młodzież i dzieci, wszystkich, których na to spotkanie przywiodła wiara, na-dzieja, miłość i braterska solidarność. W tym duchu witam także przedstawicieli innych wy-znań i wszystkich Gości. Wszystkim z serca dziękuję za obecność i świadectwo.

Przemówienie do Polaków w Austrii. Wiedeń, Karlplatz 12 IX 1983. W spotkaniu tym wzięło udział 20 tys. Polaków. Por. ORwp. R. 14, Nr 9, 1993, s. 16.

Zwycięstwo pod Wiedniem i jego znaczenie

- wydarzenie, które ocaliło kulturę i chrześcijaństwo Europy

- jest natchnieniem do wytrwałości w obronie wartości dzisiaj zagrożonych

- drogą do odzyskania utraconej wolności jest nawrócenie i ład moralny,

Drodzy Rodacy!

Witam was wszystkich najserdeczniej.

W krótkich słowach pragnę podkreślić znaczenie tej chwili, którą przeżywamy tu, na Kah-lenbergu, wspominając zwycięstwo polskiego oręża i koalicji państw europejskich pod wodzą naszego króla Jana III Sobieskiego. Budzi ten moment wiele refleksji, chodzi bowiem o wyda-rzenie, które ocaliło kulturę i chrześcijaństwo Europy, wpisując się głęboko w jej dzieje. Zade-cydowało o jej losie.

Przede wszystkim jednak ta rocznica i to dzisiejsze spotkanie pobudza nas do głębokiej wdzięczności za wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w ludziach i poprzez ludzi. Tak myślał właśnie Jan III Sobieski, gdy po zwycięstwie zawiadomił papieża w słowach: Venimus, vidi-mus, Deus vicit! [Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył!]

Na kartach Starego Testamentu prorocy, duchowi przywódcy narodu wybranego, wskazu-ją, że jedynym środkiem prowadzącym do zwycięstwa i odzyskania utraconej wolności jest wewnętrzne nawrócenie, ład moralny, wiara i wierność przymierzu zawartemu z Bogiem.

W takich też kategoriach trzeba patrzeć na wiedeńską victorię. To przede wszystkim moc wiary kazała królowi i jego wojsku stanąć w obliczu śmiertelnego zagrożenia, w obronie wol-ności Europy i Kościoła, i wypełnić tę historyczną misję aż do końca.

Jakże znamienną jest rzeczą, że król na swojej drodze do Wiednia zatrzymał się na Jasnej Górze, gdzie odbył spowiedź i uczestniczył we mszach św. Klęczał w Krakowie w kościele ojców karmelitów przed wizerunkiem Pani Krakowa, a wymarsz z tego miasta ustalił na dzień Wniebowzięcia. Modlił się przed cudownym obrazem w Piekarach Śląskich.

Akt poświęcenia dzisiaj, tu na Kahlenbergu, w miejscu zwycięskiej batalii, kaplicy pod we-zwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, nabiera w tym kontekście szczególnej wymowy. Jest wyrazem wdzięczności wobec naszej Matki danej ku obronie, i hołdu, jaki składamy naszym ojcom, naszym przodkom za ich świadectwo, z którego pragniemy czerpać natchnienie do wytrwałości w obronie wartości dzisiaj zagrożonych.

Przemówienie do Polaków w Austrii. Kahlenberg 13 IX 1983.

Oddanie czci królowi Polski, Janowi III Sobieskiemu, zwycięzcy pod Wiedniem

i jego rycerstwu

- cześć pamięci króla Jana Sobieskiego

- wdzięczność Bogu za odniesione zwycięstwo

- światło Boga prowadzi do zwycięstwa

Pragniemy uczcić trzechsetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Pragniemy wyrazić najgłębszą wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to, że jest Bogiem historii, ludzi i narodów; że wy-brał je "na dziedzictwo dla siebie" i że tego dziedzictwa strzeże wśród śmiertelnych nieraz prób i doświadczeń. Pragniemy wyrazić najgłębszą wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za to, że dał ojcom naszym męstwo i moc. Pragniemy - tu w Wiedniu - złożyć cześć pamięci króla Jana III Sobieskiego za to, że bronił zagrożonej wówczas Ojczyzny, za to też, że gdy stanęła wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa Europa, Kościół i chrześcijańska kultura, stanął do ich obrony. Pragniemy podziękować Bogu za odniesione przed 300 laty zwycięstwo. Wspomina-my wojska, którym przewodził król - pośród nich szczególnie naszych Rodaków, rycerzy spod Wiednia. Wspominamy i oddajemy hołd ich ofierze i męstwu; że przyszli, że w nich i poprzez nich Bóg zwyciężył. Niechaj im świeci światłość wiekuista i to samo światło Boga niechaj oświeca nasze drogi, drogi współczesnych pokoleń naszych braci i sióstr w Ojczyźnie i na całej ziemi. Niech prowadzi ono wszędzie do zwycięstwa słusznych racji, słusznej sprawy, dobra, prawdy, miłości, ludzkiej, międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649