loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

12. Polacy w Niemczech

Przemówienie do Polaków w Niemczech. Moguncja 16 XI 1980.

- w Niemczech Polacy tworzą historię własną: rodziny, kraju i zbawienia

Dziękuję Bożej Opatrzności i ludziom, że w czasie tej mojej pielgrzymki po ziemi niemiec-kiej mogę się spotkać z wami, którym tu, w Niemczech, wypadło żyć i pracować, tworzyć historię własną, rodziny, kraju i tworzyć równocześnie historię zbawienia. Ta historia Chrystu-sowych dróg do człowieka i ludzkich dróg do Boga decyduje o człowieku i w niej dopiero człowiek w pełni odnajduje siebie, odczytuje wartość i możliwości swojego serca i znajduje właściwe miejsce w świecie.

Te właśnie Boże drogi zbawienia pragniemy odnajdywać wciąż na nowo w czasie tej piel-grzymki, razem z Kościołem w Niemczech, z jego pasterzami i wiernymi, z naszymi braćmi w wierze w Chrystusa, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Przemówienie do Polaków w Niemczech. Moguncja 16 XI 1980.

Dzieje Polaków w Niemczech w ciągu ubiegłych stu lat

- swoją pracą przyczyniali się dla dobra kraju osiedlenia

- zachowywali polskie tradycje i kulturę ojczystą

- zasługi kapłanów z Polski uwolnionych z obozów koncentracyjnych

W ubiegłym wieku, jak słyszeliśmy z ust księdza biskupa Szczepana Wesołego , delegata księdza Prymasa Polski do duszpasterstwa emigracji, przyjechało do Niemiec wielu Polaków z racji ekonomicznych. Swoją trudną, mozolną pracą przyczyniali się oni do gospodarczego wzrostu kraju, który dał im pracę i chleb.

Po pierwszej wojnie i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu z nich pozostało na swoich miejscach. Na ziemiach zaś przygranicznych pozostała duża liczba mieszkających tam Polaków. Zorganizowali się oni we wspólny związek kulturalny polski, mający na celu kulty-wowanie chrześcijańskich i polskich tradycji i kultury. Na j czele tych organizacji prawie zaw-sze stali księża, troszczący j się o to właśnie harmonijne współżycie i chrześcijańska j więź mi-łości. Nie było to życie łatwe. Może wy sami czy j wasi ojcowie byli poddani niejednemu upokorzeniu z powodu swojej religijnej czy narodowej postawy i niejedno j musieli wycier-pieć.

Wypadki ostatniej wojny poważnie zaciążyły na współżyciu narodów. Wiele przyniosły cierpień, krzywd i nieszczęść. Sprawiły one, że po zakończeniu działań wojennych na terenie Niemiec znalazło się prawie dwa miliony Polaków. Jedni przeszli gehennę obozową, inni byli wyczerpani nadmierną pracą, inni jeszcze przygnani tu przez wypadki wojenne z różnych po-wodów nie mogli wrócić do Ojczyzny. Nie poddali się oni jednak rozpaczy. Mimo trudnych przejść i przeżyć, mimo ciężkiej sytuacji materialnej w wyniku zniszczeń wojennych, natych-miast się organizowali.

Jest to znowu ogromna zasługa polskich kapłanów. Wyniszczeni obozami, zaraz po uwol-nieniu szli organizować życie religijne dla swoich rodaków. Trzeba było po ciężkich wojen-nych doświadczeniach na nowo odbudowywać wiarę, wiarę w Boga i wiarę w człowieka. Trzeba było na nowo budować zaufanie do człowieka, wiarę we własną ludzką godność. A można to było uczynić jedynie w oparciu o Chrystusa, bo tylko na Jego nauczaniu, na chrze-ścijańskiej etyce miłości, nawrócenia, przebaczenia można budować przyszłość i nowe między-ludzkie współżycie. I jest ogromną zasługą tych właśnie kapłanów, byłych kacetowców, że wielu wróciło do normalnego życia, nie załamało się w trudnym, pod każdym względem, okresie powojennym odnalazło na nowo wiarę w godność i miłość.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649