loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 2010 r.

Publikację rozpoczyna wstęp pióra ks. Tomasza Sielickiego SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, w którym czytamy m.in.: Obok ciekawej i bogatej merytorycznie zawartości książki zauważam jej dodatkową wartość w fakcie udostępnienia jej w języku angielskim i niemieckim.

 

Uczyni to z niej cenne narzędzie dla Kościołów lokalnych, posługujących się tymi językami, a pragnących wypełnić zlecone im zadanie duszpasterskie objęcia opieką duchową braci i sióstr – wyznawców Chrystusa – przybyłych znad Wisły i Odry, którzy w nowym środowisku narażeni są na zagubienie swego dziedzictwa religijnego…

Kolejna część książki to słowo wstępne ks. Wiesława Wójcika SChr – dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu i moderatora Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Pisze on m. in.: Proces opuszczania rodzimej wspólnoty etnicznej, jak i przybycie „obcego-innego” do wspólnoty go przyjmującej jest wyzwaniem dla Kościoła, również na terenie państw Unii Europejskiej. Dotyczy to kilkumilionowej rzeszy Polaków, którzy szczególnie od 2004 roku podjęli masową wędrówkę w poszukiwaniu pracy, lepszego wykształcenia oraz w celach turystycznych. Dominującą ich większość stanowią ludzie młodzi, wierzący i otwarci na inność kultur czy obyczajów. Jak wskazuje doświadczenie, Polacy na obczyźnie szukają kontaktu z polskojęzycznym duszpasterstwem…

 

W części zasadniczej książki autor zwraca uwagę, iż zjawisko migracji Polaków do państw Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku jest przedmiotem badań wielu dyscyplin i jako takie jest opisywane, analizowane oraz prognozowane w różnych aspektach. Stanowi przedmiot refleksji teologów, którzy opierając się na nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza obowiązującej od 3 maja 2004 roku instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga migrantem Caritas Christi, wypracowują adekwatne metody apostołowania, które pozwolą dotrzeć z posługą duszpasterską do jak najszerszych kręgów polskich emigrantów i ich rodzin rozsianych na terenie Unii Europejskiej…0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649