loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Rozważania różańcowe za migrantów i ludzi w drodze

Papieska Rada d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze

Różaniec za migrantów i ludzi w drodze. Watykan 2004

(tłum. z niem. - ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn

"W różańcu odbija się echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieło odkupieńcze Wcielenia, rozpoczęte w Jej dziewiczym łonie. Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi Jego miłości. Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela" (Jan Paweł II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae  z 16.10.2002, nr 1).

Wprowadzenie

 

W listach Etty Hillesum ("Une vie bouleversée, suivi de Lettres de Westerbrok", wyd. Du Seuil, Saint-Armand-Montrond 1995, s. 263) napotykamy na następujący opis pochodzący z obozu przejściowego i koncentracyjnego dla Żydów, który z reguły był wstępnym etapem do obozu zagłady: "W półmroku między dwoma szarymi barakami szła grupa zakonników, którzy tak spokojnie i beztrosko odmawiali różaniec, jakby spacerowali w swoim ogrodzie klasztornym". Obraz ten nadaje się najlepiej jako wprowadzenie do niniejszego tekstu. Różaniec z tekstami ?o ludzkiej mobilności" łączy się ściśle z pełną cierpień i często tragiczną rzeczywistością uchodźców, azylantów, migrantów, nomadów i wielu innych.

Nowa forma modlitwy różańcowej, przedstawiona przez naszą Papieską Radę, chce być postrzegana jako odpowiedź na Rok Różańca, który papież Jan Paweł II ogłosił przed swoim srebrnym jubileuszem pontyfikatu, jednocześnie jako jego ukoronowanie.

Modlitwa różańcowa, którą proponujemy, jest inspirowana różańcem bł. Papieża Jana XXIII i odznacza się wplataniem szczególnych osobistych intencji w każdą tajemnicę, z tą różnicą, że w naszym przypadku intencje modlitewne w specyficzny sposób obejmują różne zakresy duszpasterskie, które przez Ojca Świętego zostały powierzone naszej Papieskiej Radzie.

Rozważanie tajemnic różańcowych zostało uzupełnione przez medytacje pokrewnych tematów tekstów biblijnych i naukę Kościoła.

Z pełną ufnością stajemy przed Kościołem i wszystkimi wiernymi z tym starym a jednak ciągle nowym aspektem kultu maryjnego, który przez zaproponowaną przez nas formę ze szczególnymi intencjami modlitewnymi, dotykającymi tematu coraz bardziej rozwijającego się w dzisiejszym świecie fenomenu mobilności ludzkiej otrzymuje świeży i bliski rzeczywistości blask.

 

Stephen Fumio kard. Hamao, przewodniczący

Abp Agostino Marchetto, sekretarz

 

 

Tajemnice radosne

(poniedziałek i sobota)

 

Myśl przewodnia: Radość

 

W pierwszej tajemnicy radosnej rozważamy

 

Zwiastowanie anielskie

 

Tekst biblijny

"Wtedy anioł powiedział do niej: ...Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus" (Łk 1, 30-31).

 

Nauka Kościoła

"Jak głęboka jest miłość Kościoła do Synti i Romów świadczy pełna bogatej różnorodności akcja duszpasterska, która jest rozwijana przez zaangażowane apostolsko grupy Synti i Romów, przez szkoły wiary i szkoły Słowa, przez narodowe i diecezjalne biura, przez  odpowiedzialnych za duszpasterstwo Cyganów i wreszcie przez Papieską Radę d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze" (Jan Paweł II, Przemówienie podczas IV Międzynarodowego Spotkania na temat duszpasterstwa Cyganów8.06.1995, Insegnamenti XVIII, 1, s. 1690-1691).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za Cyganów, aby z tą samą otwartością jak Maryja byli wrażliwi na działanie Ducha Świętego i z pomocą zaangażowanych chrześcijan, którzy ich wspomagają, uczyli się rozumienia swojego powołania i zadania w Kościele i w świecie.

 

 

W drugiej tajemnicy radosnej rozważamy

 Odwiedziny Maryi u św. Elżbiety

 

Tekst biblijny

"W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę" (Łk 1, 39-40).

 

Nauka Kościoła

"Chcę wyrazić moje uznanie i sympatię tym wszystkim, którzy swoje zajęcia i swój zawód spełniają w miastach i wioskach oraz odwiedzającym przygotowują miejsce spotkania i przyjaźni. Zdolność doprowadzenia dziecka do śmiechu, rozjaśnienia na moment zrozpaczonwego wzroku samotnego człowieka oraz przybliżenia ludzi do siebie przez pokaz i festyn, w tym tkwi wielkość tego zawodu?"(Jan Paweł II, Przemówienie podczas VI Międzynarodowej Konferencji na temat duszpasterstwa cyrkowców i pracowników wesołych miasteczek 16.12.1993, Insegnamenti XVI, 2, s. 1486).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy chcemy w szczególny sposób modlić się za młodych cyrkowców i pracowników wesołych miasteczek, aby z bogatego dziedzictwa sztuki i kultury swoich przodków byli w stanie przejąć wielkie wartości radości i humoru oraz przekazywać je, by wszystkim ludziom ukazywać piękno i dobroć Boga, jaśniejące na obliczu Chrystusa.

 

 

W trzeciej tajemnicy radosnej rozważamy

 Narodzenie Jezusa w Betlejem

 

Tekst biblijny

"A gdy tam przebywali, nadszedł dla Niej czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2, 6-7).

 

Nauka Kościoła

"Chcę tutaj dodać jeszcze inną myśl, która powinna nas uwrażliwić na potrzeby i rolę studentów zagranicznych i pobudzić do szukania skutecznego rozwiązania... To rozwiązanie może być znalezione dzięki polityce, która uwzlędnia przyczyny wyjazdów z krajów pochodzenia. Przyczyny tego problemu należy upatrywać w biedzie ludności tych krajów. Studenci, którzy poprzez swoje studia za granicą podnoszą swoją wiedzę, mogą stać się motorem dla swojego kraju i wyprowadzić go z niedorozwoju. Dlatego inwestowanie w ich wykształcenie stanowi doskonałą formę pomocy dla krajów rozwijających się" (Jan Paweł II, Orędzie na I Kongres Duszpasterstwa studentów zagranicznych 16.09.1996, nr 3-4, Insegnamenti XIX, 2, s. 365-366).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za wszystkich studentów, którzy swoje studia uzupełniają w obcym kraju, aby doświadczyli serdecznego przyjęcia, które im pomoże się integrować jako ludzie i chrześcijanie oraz pozytywnie odbije się na ich kraj pochodzenia.

 

 

 

W czwartej tajemnicy radosnej rozważamy

 Ofiarowanie Jezusa w świątyni

 

Tekst biblijny

"Gdy zaś minęły dni ich oczyszczenia... zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu... Żył wtedy w Jeruzalem człowiek sprawiedliwy i pobożny, który miał na imię Symeon... Kierowany przez Ducha przyszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili małego Jezusa... On wziął Go na ręce i wielbił Boga" (Łk 2, 22. 25. 27. 28).

 

Nauka Kościoła

"Zadaniem chrześcijan jest zaangażowanie się, aby w nowych czasach ideologicznych uprzedzeń i egoistycznych interesów otworzona została droga do prawdziwej solidarności wśród ludów i narodów. Dlatego wzywam odpowidzialnych za Apostolat Morza, aby przejęli się troską o duchowe potrzeby ludzi morza, którzy potrzebują znaków i dowodów na to, że Bóg jest obecny w ich życiu, naznaczonym długimi rozłąkami z rodziną" (Jan Paweł II, Orędzie na XXI Światowy Kongres Apostolatu Morza29.09.2002, w: People on the Move, Dodatek 90, s. 35).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za marynarzy wszystkich krajów, języków, kultur i religii, aby ich spotkanie na pokładzie statków i w portach było ponownym spotkaniem się rodzeństwa, dzieci jednego Boga i świętowaniem bogatych darów, którymi Pan obdarzył wszystkich ludzi. Prowadzeni przez Ducha Świętego niech podczas ich spotkań stale doświadczają, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Światłość świata, jest stale pośród nich.

 

 

 

W piątej tajemnicy radosnej rozważamy

 Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

Tekst biblijny

"Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania... 'Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie'. On im odpowiedział: 'Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?'" (Łk 2, 46-49).

 

Nauka Kościoła

"Jezus Chrystus wchodzi w historię jako 'Droga, Prawda i Życie' i od początku włącza się sam w drogę ludzkości i swojego narodu 'poniekąd łącząc się z każdym człowiekiem'... Jeszcze jako dziecko, Jezus jest już pielgrzymem do świątyni na Syjonie, aby zostać poświęconym Panu i jako chłopiec udaje się z Maryją i Józefem do 'domu swojego Ojca'. Jego publiczna działalność odbywa się na ulicach Ojczyzny, powoli przybiera ona formę pielgrzymki do Jerozolimy, co zostało w Ewangelii Łukaszowej opisane jako długa droga, która ma za cel nie tylko krzyż, ale także chwałę Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia" (Papieska Rada d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze, Pielgrzymowanie do Wielkiego Jubileuszu 2000 25.04.1998, nr 9).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby religijna tradycja pielgrzymowania, jako szczególny wyraz wiary w modlitwie i w spotkaniu z Bogiem w sakramentach, pobudziła serca wiernych do dzieł bratniej miłości i do ponownego zwrócenia się do Boga i do wszystkich ludzi na ich codziennych drogach życiowych.

 

 

 

Tajemnice bolesne

(wtorek i piątek)

 

Myśl przewodnia: Cierpienie Zbawiciela

 

W pierwszej tajemnicy bolesnej rozważamy

Modlitwę Jezusa w Ogrójcu

 

Tekst biblijny

"Potem, zgodnie ze swoim zwyczajem, udał się na Górę Oliwną. Szli z Nim także uczniowie. Gdy był już na miejscu, powiedział do nich: 'Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie'. Wtedy sam oddalił się od nich... upadł na kolana i modlił się: 'Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie. Ale nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje'" (Łk 22, 39-42).

 

Nauka Kościoła

"Kościół jest ze swej natury solidarny ze światem migrantów, gdyż wielość ich języków, ras, kultur i obyczajów przypomina mu o jego własnej kondycji ludu pielgrzymującego ze wszystkich zakątków ziemi ku wiekuistej ojczyźnie. Taka wizja pomaga chrześcijanom odrzucić wszelką mentalność nacjonalistyczną i zdystansować się od ciasnych schematów ideologicznych. Przypomina im, że Ewangelia musi być wcielana w życie, aby stawać się jego zaczynem i duszą, również dzięki nieustannej trosce o oczyszczenie jej z naleciałości kulturowych, które krępują jej wewnętrzny dynamizm" (Jan Paweł II, Orędzie na  Światowy Dzień Migranta 2.02.1999, Insegnamenti XXII, 1, s. 305).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby Kościół odpowiedział na zaproszenie Jezusa do czuwania i modlitwy i w Nim rozpoznał szukającego pomocy migranta, który w Getsemani historii przeżywa lęki śmierci, a także o to, aby Kościół znajdował odpowiednie rozwiązania we współpracy z organizacjami społeczności cywilnej, polepszające ludzką i chrześcijańską jakość życia migrantów i uchodźców.

 

 

 

W drugiej tajemnicy bolesnej rozważamy

 Biczowanie Jezusa

 

Tekst biblijny

"Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał ubiczować. A żołnierze spletli koronę z cierni i włożyli na Jego głowę. Narzucili Mu purpurowy płaszcz, podchodzili do Niego i mówili: 'Bądź pozdrowiony, królu Żydów'. Bili Go też po twarzy" (J 19, 1-3).

 

Nauka Kościoła

"W świetle tego uniwersalnego horyzontu wspólnoty każda sytuacja, w której pojedyncze osoby czy grupy zmuszone są do ucieczki ze swojej ojczyzny, aby gdzieindziej szukać schronienia, staje się ciężkim przewinieniem przeciwko Bogu i ludziom" (Jan Paweł II, Angelus 15.06.2003,  w: L`Osservatore Romano nr 16 - 17.06.2003, s. 5).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby Pan pomógł nam pojąć, że wielkie cierpienie dotykające uchodźców i ludzi bez ojczyzny oznacza gorzką porażkę dla całej wspólnoty narodów, w której winne są także nasza obojętność i brakująca odpowiedzialność, będące przeszkodą, abyśmy odczuwali wspólny obowiązek przeciwdziałania tej nieznośnej tragedii.

 

 

W trzeciej tajemnicy bolesnej rozważamy

Cierniem ukoronowanie Jezusa

 

Tekst biblijny

"Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę" (Mt 27, 27-29).

 

Nauka Kościoła

"W czasach, w których wielu ludzi z różnych powodów opuszcza ojczyznę i prosi o azyl i o nową szansę życiową, kapelani lotnisk tym wykorzenionym ludziom, którzy wszystko stracili, mogą dać pociechę i okazać zrozumienie, które są im tak potrzebne" (Jan Paweł II, Orędzie na III Europejski Kongres katolickich kapelanów lotnisk 14.05.2001, Akta kongresu, s. 7).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby kapelani lotnisk i ich współpracownicy swoją czujną i pełną miłości obecnością w porcie lotniczym okazywali matczyną troskę Kościoła o wszystkich pasażerów, pracowników, a szczególnie o szukających pomocy i opieki.

 

 

W czwartej tajemnicy bolesnej rozważamy

 Dźwiganie Krzyża przez Jezusa

 

Tekst biblijny

"Wtedy Piłat wydał Go na ukrzyżowanie. Oni zaś zabrali Jezusa. A Jezus, dźwigając krzyż dla siebie, przyszedł na tak zwane Miejsce Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota" (J 19, 16-17).

 

Nauka Kościoła

"Czyż nie jest prawdą, że w dzisiejszych czasach, jak nigdy dotąd w historii, mamy do dyspozycji skuteczniejsze i szybsze środki transportu, które nas przenoszą na lądzie, wodzie i w powietrzu we wszystkie części świata? Z przykrością musimy równocześnie stwierdzić, że chęć podróżowania u człowieka kończy się często śmiercią lub zwątpieniem. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych zasmuca nas, osiąga ona już prawie liczbę ofiar wojen w przeszłości" (Jan XXIII, Szacunek do życia ludzkiego podstawowym warunkiem poprawnego zachowania się w ruchu 9.08.1961, w: Discorsi III, s. 382).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za wszystkich, którzy bezpośrednio lub pośrednio stali się ofiarami ruchu. Niech ich cierpienie i ból przemienią się w skuteczne przebudzenie się, aby we wszystkich wzrastała gotowość do odpowiedzialnego zachowania się w ruchu i aby unikano kolejnych cierpień.

 

 

W piątej tajemnicy bolesnej rozważamy

 Śmierć Jezusa na krzyżu

 

Tekst biblijny

"Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem... i oddał ducha... A setnik, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, powiedział: 'Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym'" (Mk 15, 33-34. 37. 39).

 

Nauka Kościoła

"Droga Jezusa nie kończy się więc na wzgórzu, zwanym Golgota. Jego ziemskie pielgrzymowanie przekracza granicę poza śmierć do Nieskończonego i do tajemnicy Boga. Na górze Wniebowstąpienia ukazuje się ostatni odcinek Jego drogi pielgrzymiej. Zmartwychwstały i uniesiony do nieba Pan obiecuje ponowne przyjście i odchodzi przygotować miejsce, bo gdzie On będzie, tam będziemy i my z Nim. Swoją misję streszcza On następująco: Od Ojca wyszedłem i przyszedłem na świat, opuszczam znów świat i idę do Ojca. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś" (Papieska Rada d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze, Pielgrzymowanie do Wielkiego Jubileuszu 2000 25.04.1998, nr 10).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby zwyczaj pielgrzymowania prowadził serca wiernych do prawdziwego uznania winy i do żalu, obudził wyrozumiałość do słabości innych, pobudził do konkretnych czynów miłości bliźniego i umocnił zaangażowanie w wierze.

 

 

 

 

Tajemnice światła

(czwartek)

 

Myśl przewodnia: Jezus objawia się

 

W pierwszej tajemnicy światła rozważamy

Chrzest Jezusa w Jordanie

 

Tekst biblijny

"Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. Zaraz po tym, kiedy wychodził z wody, ujrzał niebo otwarte i Ducha, który zstępował na Niego jakby gołębica. I rozległ się głos z nieba: 'Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie'" (Mk 1, 9-11).

 

Nauka Kościoła

"Zebraliście się tutaj (duszpasterze i współpracownicy duszpasterstwa Cyganów), aby wspólnie się modlić, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa, Jego słowo i Jego dzieło oraz intensywniej współdziałać z Jego słowem i dziełem. Nie zapomnijmy nigdy, że Jego słowo jest żywe i kształtujące życie" (Jan Paweł II, Przemówienie podczas II Międzynarodowego Kongresu na temat duszpasterstwa Cyganów16.09.1980, On the Move, nr 31, s. 31).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za tych, którzy angażują się w społeczny i duchowy rozwój Cyganów, aby z pomocą łaski Bożej byli w stanie uświadomić tym naszym braciom i siostrom, że oni, jak wszyscy inni, są dziećmi Bożymi i powinni być zwiastunami radosnej nowiny o nadchodzącym królestwie Bożym.

 

 

W drugiej tajemnicy światła rozważamy

 Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

 

Tekst biblijny

"Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego" (J 2, 11).

 

Nauka Kościoła

"Podczas waszej długiej wędrówki (jako ludzie cyrku) poprzez regiony i narody zanosicie młodym i starym wasze orędzie solidarności, dobroci, radości i szacunku. Przy tym przypominacie ludziom o tym, że my - jak pisze w Piśmie Świętym - zawsze z radością powinniśmy służyć Panu (por. Ps 99 [100], 2), także jeśli to nas wiele kosztuje" (Jan Paweł II, Audiencja generalna 4.02.1981, Insegnamenti IV, 1, s. 230).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za wszystkich ludzi, którzy mają dar pomnażania radości swoją sztuką. Szczególnie chcemy prosić za ludzi cyrku i pracowników wesołych miasteczek, aby mądrze i roztropnie używali swoich cennych talentów i w ten sposób współpracowali w budowaniu kultury solidarności i pokoju w naszej społeczności zagrożonej egoizmem i nienawiścią.

 

 

W trzeciej tajemnicy światła rozważamy

 Głoszenie Królestwa Bożego przez Jezusa

 

Tekst biblijny

"Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: 'Czas się wypełnił' i 'Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię'" (Mk 1, 14-15).

 

Nauka Kościoła

"Światowy Dzień Uchodźcy... podkreśla obowiązek solidarności z milionami ludzi, którzy żyją w trudnych sytuacjach jako wypędzeni i uciekinierzy. Niestety to ciężkie zło w ostatnich latach dalej się rozprzestrzeniło i dlatego zwiększa się konieczność opieki międzynarodowej; zwiększa się jednak liczba państw, które chcą ograniczyć tę opiekę. Jest moim życzeniem, aby wszędzie zostały zniweczone przyczyny przymusowej migracji i dlatego zapraszam do wzmożonych wysiłków, aby uchodźcom nie zabrakło wyrozumiałego traktowania i koniecznej opieki" (Jan Paweł II, Angelus17.06.2001, Insegnamenti XXIV, 1, s. 1223).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za niezliczonych ludzi, którzy w naszych krajach szukają schronienia, gdyż z powodu wojny, przemocy, niebezpieczeństwa dla życia, pozbawienia praw i zrabowania podstawowych ludzkich dóbr, przede wszystkim wolności, muszą uciekać z ich krajów ojczystych. Módlmy się, aby zostali usłyszani przez nasze publiczne odpowiedzialne organy i znaleźli w naszych społecznościach przyjaźń, zrozumienie, braterskie współżycie i przede wszystkim nadzieję.

 

 

W czwartej tajemnicy światła rozważamy

 Przemienienie Jezusa

 

Tekst biblijny

"Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się wypełnić w Jeruzalem" (Łk 9, 28-31).

 

Nauka Kościoła

"Jeszcze raz podnosimy nasz głos z naciskiem i zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, aby także w obrębie ruchu drogowego, w którym - jak w każdym innym zakresie ludzkiego współżycia - muszą być przestrzegane pouczenia Bożego Prawa i moralnego sumienia, okazać cywilne i chrześcijańskie zachowanie, orientujące się na wartościach Ewangelii, na braterkim współżyciu, na życzliwości jak również na wzajemnym szacunku i pomocy" (Paweł VI, Przemówienie do zgromadzenia ogólnego Automobile Club d`Italia 30.11.1972, Insegnamenti X, s. 1221-22).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za wszystkich uczestników ruchu drogowego, kierowców i pieszych, aby codzienne zachowanie podczas jazdy uznali za okazję do własnego uświęcenia i stale działali w pełni odpowiedzialnie, a w drugim widzieli brata i towarzysza drogi.

 

 

W piątej tajemnicy światła rozważamy

 Ustanowienie Eucharystii przez Jezusa

 

Tekst biblijny

"Pan Jezus, tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje Ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej Krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę" (1 Kor 11, 23-25).

 

Nauka Kościoła

"W Eucharystii - centrum każdej kościelnej wspólnoty - przyjęcie, które zgotowane jest uczestnikowi, znajduje swój najgłębszy wyraz. W niej wspólnota przeżywa swoje zjednoczenie ze zmartwychwstałym Chrystusem, buduje swoją jedność z braćmi i świadczy w oczywisty sposób o tym, że wspólnota ta wykracza poza związki krwi i kultury. W spotkaniu, w którym bracia gromadzą się z bardzo różnych miejsc i zbliżają się do siebie w modlitwie odmawianej w różnych językach, ze szczególną mocą odbija się echem uniwersalność Kościoła, zgromadzonego przez Zbawiciela" (Papieska Rada d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze, Dyrektorium dla duszpasterstwa turystów 29.06.2001, nr 19).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby chrześcijańskie wspólnoty i turyści, którzy je odwiedzają, przyjmowali się z wzajemną serdecznością i ?jak rozsypane ziarna, które stają się jednym chlebem" wspólnie celebrowali Ofiarę Pańską.

 

 

 

 

 

Tajemnice chwalebne

(środa i niedziela)

 

Myśl przewodnia: Uwielbienie

 

W pierwszej tajemnicy chwalebnej rozważamy

 Zmartwychwstanie Jezusa

 

Tekst biblijny

"Oni powiedzieli do nich: 'Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tu! Zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie'" (Łk 24, 5-6).

 

Nauka Kościoła

"Poprzez rozwój techniczny i gospodarczy, zmienione wzajemne stosunki ludzi i narodów, stale zwiększająca się wzajemna zależność, poszukiwanie nowych gospodarczych perspektyw, nowe możliwości podróżowania, które zagrażają zcalaniu się ludzkiej rodziny, jak również aktualny rozwój środków przekazu otworzyły się nowe horyzonty (w obrębie ludzkiej mobilności) i nowe formy w porównaniu z przeszłością... Ludzka mobilność rozwija dzisiaj wzajemne poznanie się i międzynarodową współpracę oraz  przyczynia się do jedności i budowania bratnich związków między narodami, przy czym wszystkie zainteresowane strony są i dającymi i przyjmującymi jednocześnie" (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 10.09.1989, Insegnamenti XII, 2, s. 492-493).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby Kościół, który wyszedł z Ciała i Krwi zmartwychwstałego Pana, popierał wielki ruch solidarności z migrantami i tworzył żywe wspólnoty, w których obecność Zmartwychwstałego zajaśnieje poprzez miłość do braci i sióstr każdej rasy, kultury i religii.

 

W drugiej tajemnicy chwalebnej rozważamy

 Wniebowstąpienie Jezusa

 

Tekst biblijny

"A Gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16, 19-20).

 

Nauka Kościoła

"Zmartwychwstanie posiada i daje wolność, która leży jako wewnętrzna zasada u podstaw czasu wolnego; przez nią człowiek osiąga zdolność... urzeczywistnienia autentycznego humanizmu... tzn. ?wielkanocnego człowieka". Dlatego turystyka dla chrześcijanina należy pod wyszystkimi aspektami do wielkanocnego dynamizmu odnowy, gdyż jest ona świętowaniem otrzymanego daru, podróżą na spotkanie z innymi osobami, z którymi może być przeżywana radość ze zbawienia, a także czasem, który może być dzielony z innymi w solidarnym działaniu i który przybliża do momentu odnowy wszystkiego w Chrystusie" (Papieska Rada d/s duszpasterstwa migrantów i ludzi w drodze, Dyrektorium dla duszpasterstwa turystów 29.06.2001, nr 16).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się o to, aby turystyka coraz bardziej stawała się narzędziem osobistego i społecznego wzrostu, by wśród narodów, kultur i religii coraz bardziej rozwijało się dobre współżycie i bycie dla innych.

 

 

W trzeciej tajemnicy chwalebnej rozważamy

 Zesłanie Ducha Świętego

 

Tekst biblijny

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy w tym samym miejscu. Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nich spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać" (Dz 2, 1-4).

 

Nauka Kościoła

"Jest ważne, aby studenci zagraniczni byli świadomi swojej wielkiej odpowiedzialności wobec krajów ojczystych. W ich rękach jest jeden z kluczy ich przyszłego rozwoju. Nie mogą oni zwolnić się z tej odpowiedzialności. Nie mogą oni swojemu krajowi odmówić wiedzy zawodowej, którą zdobyli jako lekarze, inżynierowie, specjaliści gospodarki rolnej i specjaliści innych ważnych dziedzin życiowych i społecznych. Jako chrześcijanie muszą oni czuć obowiązek zdecydowania się na służbę ubogim według Ewangelii i uczynić z siebie żywe kamienie wspólnot, przez które zostali pobudzeni do wiary. W tej perspektywie powinni oni gorliwie poświęcić się pogłębieniu swojego zawodowego i duchowego wykształcenia, aby być posłańcami pokoju i torującymi drogę do świata coraz bardziej zjednoczonego, pojednanego i wolnego" (Jan Paweł II, Orędzie na I Kongres Duszpasterstwa studentów zagranicznych16.09.1996, nr 4, Insegnamenti XIX, 2, s. 366).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy chcemy modlić się za wszystkich studentów, którzy z dala od ojczyzny odbywają swoje studia, aby przygotowywali się religijnie i zawodowo na swoją przyszłość w celu skutecznej współpracy na rzecz rozwoju swojego kraju ojczystego.

 

 

W czwartej tajemnicy chwalebnej rozważamy

 Wniebowzięcie Maryi

 

Tekst biblijny

"Chrystus jednak zmartwychwstał, i to jako pierwszy!... Jak bowiem przez jedność z Adamem wszyscy umierają, tak też przez jedność z Chrystusem wszyscy będą przywróceni do życia. Każdy we właściwej kolejności... Ostatnim wrogiem, jaki zostanie pokonany, będzie śmierć... Bracia moi umiłowani, bądźcie więc wytrwali, niezachwiani, bez reszty oddani dziełu Pana. Zawsze pamiętajcie, że dzięki Panu wasz trud nie jest daremny" (1 Kor 15, 20. 22. 26. 58).

 

Nauka Kościoła

"Św. Augustyn pisze: 'Rozważam wielkość morza, które nas otacza; jestem zdumiony i podziwiam, szukam Stwórcy...' (por. Homilia do Ps 41, 7). Te słowa dobrze wyrażają postawę chrześcijanina wobec stworzenia, tego wielkiego daru Boga dla ludzkości, a szczególnie wobec wspaniałości i piękna morza... Jest ważne, żeby ludziom należącym do wielkiej 'rodziny morza' nie zabrakło duchowego wsparcia. Dlatego musi być im dana okazja do spotkania z Bogiem i odkrycia w Nim prawdziwego sensu życia. Wierni mają zadanie świadczenia o tym, że wszyscy mężczyźni i kobiety są powołani do tego, aby żyć jako nowi ludzie pojednani z Bogiem" (Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników  XV zgromadzenia ogólnego Papieskiej Rady d/s duszapasterstwa migrantów i ludzi w drodze 29.04.2002, L`Osservatore Romano nr 29 - 30.04.2002, s. 5).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za marynarzy i ich rodziny, za pracowników redy i wszystkich, którzy swój zawód wykonują na wodzie, aby podczas swoich zajęć ?nie dali się strawić przez materialne interesy i troski", ani nie dali się opanować przez niepewność, strach i samotność, tylko szukali opieki i ucieczki w sercu Maryi, Królowej nieba.

 

 

W piątej tajemnicy chwalebnej rozważamy

Ukoronowanie Maryi

 

Tekst biblijny

"Na niebie ukazał się wielki znak: Kobieta obleczona w słońce. Pod jej stopami - księżyc, a na jej głowie - wieniec z dwunastu gwiazd" (Ap 12, 1).

 

Nauka Kościoła

"Maryja jest pokorną Służebnicą Pańską, która - jak to trafnie sformułował Sobór Watykański II - przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu na ziemi jako znak pewnej nadziei i pociechy aż do przyjścia Pana (por. Lumen Gentium 68)... Czcimy Maryję jako Madonnę z Loreto i jako Obrończynię i Opiekunkę pilotów. Prośmy Ją, aby was i wszystkich, którzy troszczą się o dobre funkcjonowanie portów lotniczych, ochraniała podczas waszej czasem ryzykownej i trudnej pracy... Zwróćmy się z głębokim zaufaniem do Maryi, gdyż Ona jest drogą Chrystusa, Ona jest drogą do Chrystusa i nadzieją naszej ludzkiej egzystencji" (Jan Paweł II, Homilia podczas Eucharystii na lotnisku 'Leonardo da Vinci'10.12.1991, Insegnamenti XIV, 2, s. 1354-56).

 

Intencja modlitewna

W tej tajemnicy módlmy się za wszystkich ludzi, którzy pracują w portach lotniczych - tych współczesnych 'obrotnicach podróżującej ludzkości' - , aby z pomocą duszpasterzy lotnisk byli świadomi tego, jak ważne jest, aby spełniali swoją służbę z życzliwością, otwartością i wyrozumiałością wobec różnorodnych ludzi i w ten sposób umożliwiali odczucie oddechu Kościoła, obejmującego cały świat. 0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649