loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Modlitwy za Polonię i duszpasterzy

 • Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne - Jan Paweł II

 • Panie Jezu, jak niegdyś wzywałeś pierwszych uczniów

  i czyniłeś ich rybakami ludzi, tak pozwól, by i dzisiaj

  ciągle rozbrzmiewało Twoje serdeczne zaproszenie:

  "Chodź i pójdź za Mną".

  Daj chłopcom i dziewczętom łaskę,

  by z gotowością odpowiedzieli na Twoje wezwanie.

  Wspieraj naszych biskupów, kapłanów i zakonników

  w ich pełnej trudu pracy duszpasterskiej.

  Daj wytrwanie naszym seminarzystom i wszystkim,

  którzy urzeczywistniają ideał oddania całych siebie w Twojej służbie.

  Wzbudź w naszych wspólnotach ducha misyjnego.

  Poślij, Panie, robotników na Twoje żniwo:

  kapłanów, misjonarzy, zakonników.

  Nie dopuść, by ludzkość zagubiła się

  z powodu braku ludzi oddanych głoszeniu Ewangelii.

  Maryjo, Matko Kościoła, wzorze wszystkich powołań,

  pomóż nam odpowiedzieć "tak" Panu,

  który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia. Amen.

  Papież Jan Paweł II

 • Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne - Papież Paweł VI

 • O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz,

  pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych

  i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami.

  Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,

  dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę.

  Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami,

  otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat,

  w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci

  o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie

  przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół

  i byli solą ziemi i światłością świata.

  Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc dziewczęcych,

  czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,

  oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

  Papież Paweł VI

 • Modlitwa do Matki Kapłanów
 • Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapła­nów, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,

  by oddać cześć Twemu macierzyństwu i wraz z Tobą

  kontemplować Kapłaństwo Twego Syna i Twoich synów, Święta Boża Rodzicielko.

  Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,

  by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skru­szonych

  w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.

  Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,

  wypełnienie obietnic danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,

  kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza. Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczer­niku

  modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy

  - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

  Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji,

  szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał, stałaś przy Nim,

  gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony przez jedyna i wieczną ofiarę,

  a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn

  - przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie,

  wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, Matko kapłanów. Amen

  Papież Jan Paweł II

 • Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006
 • Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,

  które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezu­sie

  poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów,

  przez które nieustannie odnawiasz Twoich wier­nych.

  Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,

  aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Euchary­stii,

  sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

  Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania

  będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

  Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością

  liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom

  troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego.

  Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów,

  osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,

  aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.

  Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

  Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

  Papież Benedykt XVI

 • Modlitwa za kapłanów
 • Panie Jezu Chryste, wieczny Arcykapłanie!

  Ty wybrałeś swoje sługi, aby Tobie w szczególny sposób służyli jako kapłani

  poprzez głoszenie Ewangelii i udzielanie sakramentów.

  Przyciągnij ich do swojego boskiego Serca, aby byli jak Ty pogodni i pokorni,

  miłosierni i cierpliwi, święci i oddani w ratowaniu dusz.

  Zachowaj ich przed atakami szatana i od pokus tego świata.

  Przebacz im, gdy upadają w grzechach.

  Dodaj im sił, gdy są zniechęceni i nie potrafią już dalej.

  Wspomagaj ich, gdy ich wiara się zachwieje

  i obdarz ich przede wszystkim łaską wierności i posłuszeństwa.

  Przemieniaj ich podczas każdego przeistoczenia w Najświętszej Ofierze,

  aby coraz bardziej stawali się podobni do Ciebie.

  Daj nam świętych kapłanów, święte osoby zakonne i świętych świeckich,

  którzy się całkowicie poświęcą dla Twojego Królestwa w Twoim Kościele.

  Panie, usłysz nasze prośby w imię Jezusa Chrystusa.

  Tobie, wiecznemu Arcykapłanowi z Ojcem i Duchem Świętym

  cześć, chwała i dziękczynienie na wieki wieków. Amen.

  (tłum. z niem. - ks. Teodor Puszcz SChr, Bonn)

 • Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Panie Jezu Chryste, który oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi

  i stałeś się Wiecznym Kapłanem,

  prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego.

  Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa,

  oddalaj od nich wszelkie pokusy i umacniaj w świętości,

  aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób

  przygotowali się do zaszczytnej służby w Twoim Kościele.

  W szczególny sposób polecamy Ci kleryków,

  wychowawców i wykładowców naszego seminarium.

  Ukaż im sens i wartość powołania, aby sami coraz bardziej Cię kochali

  i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 • Za zmarłych kapłanów
 • Boże, Ty powołałeś kapłanów do swojej służby

  i uczyniłeś ich naszymi pasterzami,

  polecam Ci pokornie wszystkich zmarłych kapłanów,

  którzy mnie za życia prowadzili ku Tobie.

  Wysłuchaj moją modlitwę i daj im szczęście w niebie

  razem ze wszystkimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 • W intencji naszych Rodaków przebywających za granicą

 • Panie Jezu, Pasterzu dusz,

  który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, 

  zlituj się nad braćmi naszymi za granicą. 

  Daj im odczuć głód słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie; 

  i oni bowiem są Twoim ludem, i niech Twoimi zostaną na wieki. 

  Pozwól nam pójść do nich, rozbudzić w nich wiarę ojców 

  i zgromadzić z wszystkich krańców ziemi do Domu Ojca. 

  Spraw też, Panie, by braciom naszym za granicą 

  nie zabrakło dobrych pasterzy, 

  gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. 

  Tym zaś, którzy już są stróżami Twej owczarni, 

  daj siłę znosić "ciężar dnia i spiekoty". 

  Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej, 

  i wszyscy Święci, Polski Patronowie, 

  wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. Amen

 • W intencji emigrantów

 • Jezu Chryste, Ty znasz los wszystkich emigrantów,

  prosimy, by nasi bracia rozproszeni po całym świecie

  nie oddalali się od Ciebie i od Twego Kościoła.

  Ocal ich wiarę, posyłając im dobrych kapłanów i wiele sióstr.

  Wybierz ich sam spośród naszego narodu.

  Niech odznaczają się głęboką miłością ku Tobie i bliźnim.

  Niech drogie im będą polskie tradycje i całe duchowe dziedzictwo.

  Spraw, Panie, by nie zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu,

  gotowych na ofiarę za zbawienie dusz, które giną na wychodźstwie. Amen

 • Do Matki Bożej, Królowej Polonii

 • Maryjo, Królowo Polski i Polonii,

  Tobie oddajemy naszą Ojczyznę i całą Polonię świata.

  Weź pod swój matczyny płaszcz każde dziecko tej ziemi

  i prowadź bezpiecznie drogą prawdy i pokoju

  do swego Syna Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649