loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

3-5 października 2014 r .- La Ferte sous Jouarre pod Paryżem

W dniach od 3 do 5 października 2014 r. odbyło się w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: 

Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Tegoroczny temat spotkania brzmiał "Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie".

W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

- Prof. Claudine Kieda /Francja/: - Ewolucja pojmowania praw zwierząt i praw człowieka".

- Ks. Prof. Leszek Woroniecki SAC: "Gender - współczesna rewolucja antropologiczna"

- Ks. Piotr Ilwicki, Siostra Catherine Elizabeth Coce, Martial Codou: "Inicjatywy w Kościele francuskim służące obronie człowieka - Niewidzialny klasztor Jana Pawła II".

Uczestnicy zebrania wyrazili zaniepokojenie współczesnymi trendami kulturowymi zmierzającymi do degradacji człowieka i jego kultury. Równocześnie odnieśli się z wielkim uznaniem wobec wszystkich zaangażowanych w obronę godności i praw człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga.

Dużo uwagi poświęcono zadaniom, przed jakimi stoją duchowni, osoby zakonne i świeckie w kontekście współczesnych zmian kulturowych. Podkreślono konieczność większego i bardziej świadomego zaangażowania ze strony laikatu w promowanie chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, począwszy od wychowania dzieci.

Zwrócono się też z apelem do przedstawicieli polskiego rządu, parlamentu i europosłów o wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych projektów legislacyjnych godzących w dobro człowieka, małżeństwa i rodzin. Reprezentanci środowiska polskich emigrantów oczekują, że politycy wyznający chrześcijański system wartości, będą zdecydowanie i konsekwentnie bronić chrześcijańskiego modelu życia.

W trakcie spotkania objęto modlitwą Nadzwyczajny Synod Biskupów poświęcony tematyce rodziny, rozpoczynający się 5-go października 2014 roku.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się na początku października 2015 roku w Rzymie, w 10-tą rocznicę odejścia Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. Obrady zakończyła Msza Święta celebrowana w intencji polskich emigrantów.

Apel:

Do członków Polskiego Parlamentu, Rządu i Polskich Europosłów

Zgromadzeni na dorocznym spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Dlatego apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka.

Konwencja nie stanowi bowiem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię gender sprzeczną z prawem naturalnym i uniwersalnym dobrem człowieka. Konwencja nie wprowadza też skutecznych instrumentów pomocy ofiarom przemocy.

Odnosi się wrażenie, że treść Konwencji służy rozmywaniu naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Z uwagi na te i inne bardzo poważne zastrzeżenia, kierując się troską o przyszłość narodu polskiego, zwracamy się z apelem o głosowanie przeciwko przyjęciu wspomnianego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i promowanie takich rozwiązań prawnych, które będą mieć na celu dobro rodziny i narodu.

Ks. Krzysztof Tyliszczak Prof. dr. hab. inż Piotr Małoszewski
Sekretarz Generalny Wiceprzewodniczący Rady

Ks. Biskup Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Za: KAI0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649