loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

Przesłania

List z Watykanu - Tłumaczenie pl

Międzynarodowa Konferencja Polonijna „Jan Paweł II wobec migrantów” – Polska, Poznań, 18 października 2011 r. – Drodzy Bracia w Chrystusie! Niniejszym przesłaniem chciałbym wyrazić łączność duchową Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, jak również życzenia pomyślności w organizowanej przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Polonijnej pod hasłem „Jan Paweł II wobec migrantów”. Na początku pragnę pozdrowić Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa, Emerytowanego Arcybiskupa Diecezji Warszawskiej, Prymasa Polski i Duchowego Opiekuna Polskiej Emigracji, który niestrudzenie kontynuuje pracę w winnicy Pańskiej. Z ogromną radością swoje pozdrowienia przesyłam również Najdostojniejszemu Księdzu Biskupowi Wojciechowi Polakowi, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji, jak też duszpasterzom zaangażowanym w posługę wśród Polonii. Pozdrawiam także wszystkich członków Towarzystwa Chrystusowego wyrażając przy tym wdzięczność za ich wspaniałą posługę apostolską na rzecz polskich emigrantów w świecie oraz za owocne prowadzenie Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Szczególne pozdrowienia przesyłam dla całego zespołu Instytutu, zwłaszcza dla dyrektora, ks. Wiesława Wójcika TChr oraz wszystkich uczestników tej konferencji. Od ponad wieku Polska stanowi jedno z największych źródeł zasobów ludzkich w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W ciągu tego czasu Kościół katolicki w Polsce odważnie, owocnie i bardzo solidarnie towarzyszył polskim migrantom. I tak, Polska Misja Katolicka stała się razem z Towarzystwem Chrystusowym jednym z filarów, który wspiera i podtrzymuje to przedsięwzięcie. Misjonarze, osoby zakonne i inni duszpasterze wykazują wielki entuzjazm i zrozumienie dla ogromnej diaspory polskich migrantów pracujących za granicą. Szkoły, przedszkola, domy opieki, ośrodki spotkań i miejsca wspólnej modlitwy w wymowny i imponujący sposób świadczą o trosce Kościoła o Polonię. Polskie Misje Katolickie wykorzystują elementy kultury polskiej jako istotne narzędzia w zachowywaniu i pielęgnowaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Towarzystwo Chrystusowe wraz z wieloma innymi kapłanami nie zaprzestaje ukazywać polskim migrantom wiary jako najważniejszego i najistotniejszego punktu odniesienia w życiu. Wartość wiary katolickiej, która wypływa z dwutysięcznej tradycji Kościoła, należy głosić w nowych warunkach naszych czasów. Jak powszechnie wiadomo, Kościół zawsze troszczył się o tych, którzy opuścili swoją ojczyznę. Konstytucja apostolska Exsul Familia (1952), oparta na wielowiekowym doświadczeniu Kościoła w kwestii migracji, stanowi swoistą magna charta, będącą przewodnikiem w duszpasterstwie tej kategorii ludzi. Drugi Ekumeniczny Sobór Watykański podał konkretne wytyczne, które zostały zawarte w Motu proprio papieża Pawła VI Pastoralis Migratorum Cura (1969), jak również w pokrewnej mu Instrukcji duszpasterskiej De Pastorali Migratorum Cura z tego samego roku. W tym samym duchu, 35 lat później, w 2004 r. nasza Papieska Rada wydała Instrukcję Erga migrantes caritas Christi (EMCC) jako odpowiedź Kościoła na wyzwania i rodzaje ryzyka powodowane przez zjawisko dzisiejszej migracji. W tym kontekście EMCC kładzie nacisk na autentyczną kulturę przyjmowania migrantów „opartą na miłości do Chrystusa, w przekonaniu, że dobro wyświadczone bliźniemu, zwłaszcza najbardziej potrzebującemu, z miłości do Boga, jest dobrem wyświadczonym Jemu samemu” (por. nr 38; 49-55); Instrukcja apeluje do wszystkich, by bronić migrantów, których prawa są łamane oraz promuje „advocacy” (por. nr 6 EMCC). Dzięki częstym i naglącym apelom Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy działalność duszpasterską Kościoła postrzega się jako siłę napędową na rzecz robotników migrantów. „Prawo do emigracji, gościnność, ochrona godności każdego robotnika migranta, zachowanie jedności rodziny, walka przeciw wykorzystywaniu kobiet, dzieci i młodzieży”. Są to najważniejsze słowa z nauczania Jana Pawła II odnoszące się do zjawiska migracji. Papież pragnął, by Kościół był tam, gdzie są migranci, by dzielił z nimi radości i nadzieje, jak również smutek i ból migracji. Pomoc humanitarna i solidarność, działania społeczne i advocacy, kształcenie i formacja chrześcijańska stanowią część posługi Kościoła pośród ludzi w drodze. Inną ważną kwestią podkreślaną przez Jana Pawła II w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2005 r. jest integracja migrantów: „W Instrukcji Erga migrantes caritas Christi integracja nie jest przedstawiona jako asymilacja, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej. Kontakt z drugim człowiekiem pozwala raczej odkryć jego „sekret”, otworzyć się na niego, aby przyjąć to, co jest w nim wartościowe, a w ten sposób przyczynić się do lepszego poznania każdego. Jest to proces długotrwały, którego celem jest takie kształtowanie społeczeństw i kultur, aby coraz bardziej stawały się odzwierciedleniem wielorakich darów, jakimi Bóg obdarza ludzi. W procesie tym migrant dokłada starań, aby włączyć się w życie społeczeństwa — np. podejmując naukę języka danego kraju, dostosowując się do obowiązujących praw i wymogów związanych z pracą — co pozwoli uniknąć powstania nazbyt głębokich różnic.” W Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 1996 r. Papież „rozpatruje problem nielegalnych imigrantów w perspektywie Chrystusa, który umarł, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże (por. J 11,52), aby odzyskać odrzuconych i przywołać oddalonych, aby połączyć wszystkich we wspólnocie opartej nie na przynależności etnicznej, kulturowej i społecznej, ale na wspólnej woli przyjęcia słowa Bożego i poszukiwania sprawiedliwości. «Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie» (Dz 10,34-35).” W Orędziu z 2003 r. Jan Paweł II mówi o przezwyciężaniu przejawów rasizmu, ksenofobii i skrajnego nacjonalizmu. Dokument ten przestrzega przed ciągle aktualnym dla migrantów niebezpieczeństwem stawania się ofiarami smutnego zjawiska handlu ludźmi, który nie oszczędza już nawet dzieci, zwłaszcza we współczesnej erze globalizacji, kiedy to również kobiety i dziewczęta stają się w coraz większym stopniu częścią tego zjawiska. Prawa migrujących kobiet i dzieci trzeba skutecznie chronić. Na koniec, wyrażam swoją nadzieję, że ta konferencja pomoże Kościołowi w Polsce stawiać czoło wyzwaniom duszpasterskim współczesnych polskich migrantów w całym świecie. Ufamy również, że Polacy za granicą będą postrzegani i przyjmowani jako bracia i siostry, tak by dzisiejsza migracja prawdziwie stawała się wezwaniem – nawet jeśli nie do końca jednoznacznym – do budowania Królestwa Bożego oraz narzędziem Bożej Opatrzności w pokojowym dążeniu do jedności rodziny ludzkiej. Życzymy Wam wszystkim owocnego zaangażowania duszpasterskiego pośród polskich migrantów w duchu miłującej posługi i modlitwy, jakiej uczył nas przez swój przykład Jan Paweł II. Niech Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy, tak droga Polakom, która sama doświadczyła odrzucenia w momencie, gdy miała dać światu swojego Syna, i która na skutek ludzkiej niegodziwości musiała emigrować do Egiptu, pomoże Kościołowi w stawaniu się znakiem i narzędziem wspólnoty kultur i narodów w jednej rodzinie. Niech pomoże nam wszystkim świadczyć naszym życiem o Wcieleniu i stałej obecności Chrystusa, który pragnie przez nas kontynuować w świecie i historii swoje dzieło wyzwalania z wszelkich form dyskryminacji, odrzucenia i marginalizacji. Niech Bóg za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II udziela obfitego błogosławieństwa wszystkim tym, którzy przyjmują przybysza w imię Chrystusa. + Antonio Maria Vegliò Przewodniczący + Joseph Kalathiparambil Sekretarz


 • Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

  03 kwietnia 2019r. 399
 • Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

  03 kwietnia 2019r. 600


 • 0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  0 Ameryka Północna
  1. Wybierz kontynent
  Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

  Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

  ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
  tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

  BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649