Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Publikacje o migracji Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej

Polskojęzyczne duszpasterstwo w państwach Unii Europejskiej

Polskojzyczne_duszpasterstwo_w_pastwach_Unii_Europejskiej

ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr, Wyd. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 2010 r.

Publikację rozpoczyna wstęp pióra ks. Tomasza Sielickiego SChr, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, w którym czytamy m.in.: Obok ciekawej i bogatej merytorycznie zawartości książki zauważam jej dodatkową wartość w fakcie udostępnienia jej w języku angielskim i niemieckim.

Uczyni to z niej cenne narzędzie dla Kościołów lokalnych, posługujących się tymi językami, a pragnących wypełnić zlecone im zadanie duszpasterskie objęcia opieką duchową braci i sióstr – wyznawców Chrystusa – przybyłych znad Wisły i Odry, którzy w nowym środowisku narażeni są na zagubienie swego dziedzictwa religijnego…

Kolejna część książki to słowo wstępne ks. Wiesława Wójcika SChr – dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu i moderatora Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Pisze on m. in.: Proces opuszczania rodzimej wspólnoty etnicznej, jak i przybycie „obcego-innego” do wspólnoty go przyjmującej jest wyzwaniem dla Kościoła, również na terenie państw Unii Europejskiej. Dotyczy to kilkumilionowej rzeszy Polaków, którzy szczególnie od 2004 roku podjęli masową wędrówkę w poszukiwaniu pracy, lepszego wykształcenia oraz w celach turystycznych. Dominującą ich większość stanowią ludzie młodzi, wierzący i otwarci na inność kultur czy obyczajów. Jak wskazuje doświadczenie, Polacy na obczyźnie szukają kontaktu z polskojęzycznym duszpasterstwem…

W części zasadniczej książki autor zwraca uwagę, iż zjawisko migracji Polaków do państw Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku jest przedmiotem badań wielu dyscyplin i jako takie jest opisywane, analizowane oraz prognozowane w różnych aspektach. Stanowi przedmiot refleksji teologów, którzy opierając się na nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza obowiązującej od 3 maja 2004 roku instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Erga migrantem Caritas Christi, wypracowują adekwatne metody apostołowania, które pozwolą dotrzeć z posługą duszpasterską do jak najszerszych kręgów polskich emigrantów i ich rodzin rozsianych na terenie Unii Europejskiej…