Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Św. JP II do Polonii i Polaków Św. JP II do Polonii i Polaków za granicą 1979-2003 Przemówienia - Listy - Telegramy

Św. JP II do Polonii i Polaków za granicą 1979-2003 Przemówienia - Listy - Telegramy

POLACY W ŚWIECIE

1. Geneza polskiego wychodźstwa ...

2. Pierwsze pokolenia emigrantów ...

3. Polonia rzymska ...

4. Polacy w Irlandii ...

5. Polonia amerykańska (I) ...

6. Polonia w Turcji ...

7. Spotkanie z Polonią w Demokratycznej Republice Konga (d. Zair).

8. Spotkanie z Polakami w Kenii ...

9. Polonia francuska ...

10. Polonia brazylijska ...

11. Wielka wspólnota synów narodu - audiencja dla Polaków z Wielkiej Brytanii ...

12. Polacy w Niemczech ...

13. Polacy w Japonii ...

14. Polacy w Nigerii ...

15. Do Polaków na polskim cmentarzu wojennym w Bolonii ...

16. Emigracja polska w Wielkiej Brytanii ...

17. Polonia hiszpańska ...

18. Polacy w Kostaryce ...

19. Polacy w Gwatemali ...

20. Polacy w Austrii - powitanie. ..

21. Polacy w Szwajcarii...

22. Polacy w Kanadzie ...

23. Polacy w Wenezueli ...

24. Polacy w Peru ...

25. Wspomnienie spotkania z Polakami w Ameryce Łacińskiej...

26. Polacy w krajach Beneluksu ...

27. Wspomnienie wizyty w krajach Beneluksu ...

28. Polacy w Kolumbii ...

29. Polacy we Florencji ...

30. Polacy w Nowej Zelandii ...

31. Polacy w Australii ...

32. Do Polaków z kraju - o rodakach spotykanych w świecie...

33. Polacy w Chile ...

34. Polacy w Argentynie ...

35. Polonia amerykańska (II) ...

36. Refleksje po drugiej podróży do Stanów Zjednoczonych ...

37. Polacy w Zambii ...

38. Wspomnienie o polskich misjonarzach w Afryce ...

39. Polacy w Norwegii ...

40. Polacy w Danii ...

41. Polacy w Szwecji ..

42. Refleksje i podziękowania po spotkaniu z Polakami w Skandynawii ...

43. Drugie spotkanie z Polakami w Meksyku ...

44. Polacy w Burundi ...

45. Polscy misjonarze w Ruandzie ...

46. Polacy na Węgrzech ...

47. Polacy w Senegalu ...

48. Polacy na Litwie ...

49. Polacy na Łotwie ...

50. Polacy w Estonii ...

51. Polacy w Gruzji ...

52. Polacy w Grecji ...

53. Polacy na Ukrainie ...

54. Polacy w Kazachstanie ...

55. Wspomnienie podróży do Kazachstanu i Armenii ...

56. Polacy w Bułgarii ...

57. Do młodzieży polskiej w Kanadzie ...

58. Charakterystyczny rys polskiej emigracji ...

59. Tysiącletnie dziedzictwo kultury tworzy więź między Polakami w świecie ...

60. Wielka rodzina Polaków w świecie ...

61. Wyjątkowe spotkanie "Kraj - Emigracja" (Watykan 29 X 1990) ...

62. Polacy spoza Polski, którzy nie są emigracją ...

63. Szczególny wkład Polaków w przemianę oblicza Europy ...

-------------------

III

CZŁOWIEK I JEGO POWOŁANIE

1. Bóg pełnią prawdy, dobra i piękna ...

2. Pełny wymiar człowieka ...

3. Człowiek - jego miarą jest Bóg Wcielony, Jezus Chrystus ...

4. Chrystus a sens życia człowieka i jego pracy ...

- praca nad człowiekiem rozpoczyna się w łonie matki

- praca ta, to przedmiot duchowej walki na tym świecie

- jesteśmy wprowadzeni w orbitę miłości

5. Człowiek - drogi do pełnego odnalezienia siebie ...

6. Bóg ostatecznym przeznaczeniem i wypełnieniem życia człowieka i narodów ...

- życie człowieka i społeczeństwa pozostaje w odniesieniu do autorytetu Boga

- to odniesienie gwarantuje mu pełne dobro

7. Chrystus jest po stronie człowieka ...

- Kościół jest po to, by człowiek osiągnął sobie właściwą dojrzałość

- wobec szerzącego się materializmu dać pierwszeństwo prawu Bożemu

- posłannictwo Polaków w Australii

8. Człowiek dzisiejszych czasów ...

- trudności, na jakie jest narażony

9. Zbawienie człowieka ...

10. Sekularyzacja zagrożeniem najgłębszej substancji człowieka ...

- "wracać do samego rdzenia naszego człowieczeństwa"

- "W odniesieniu do Chrystusa tkwi najgłębszy sens człowieka"

- Chrystus wprowadził nas w orbitę miłości

11. Miara wartości człowieka ...

- konsekwencje zasady "więcej mieć"

- co daje zachowanie własnej, chrześcijańskiej tożsamości

12. Wiara w Boga jest także wiarą w człowieka ...

13. Życie ludzkie, życie społeczeństw...

- jego ciągłe odniesienie do Boga

- jego rodzinny charakter

14. Kościół mówi człowiekowi, że jego sprawa jest wygrana ...

15. "Kultura to przede wszystkim człowiek"...

- "jaki jest człowiek, taki będzie naród"

- wypełnienie polskich i polonijnych zadań zależy od życia z Chrystusem

16. Warunek zachowania godności i szacunku u innych ...

17. Życie prawdziwie ludzkie ...

-----------------------

IV

KOŚCIÓŁ A TOŻSAMOŚĆ POLAKÓW NA OBCZYŹNIE

1. Kościół jest wielką rodziną ludów ...

2. Jubileusz Odkupienia i jego wymowa ...

- zwycięstwo jest darem miłości

- krzyż głosi człowiekowi nadzieję

- człowiek jest wolny, nawet wobec klęski i poniżenia

3. Kościół a tożsamość dziejowa Polaków ...

- w jej tworzeniu Kościół miał wielki udział przez tysiąc lat

- wymowa polskiej tradycji wigilijnej

4. Kościół - mieszkaniem Boga z ludźmi ...

- Polacy w Wielkiej Brytanii - "walcząc o wolność naszą i waszą, budowali Kościół"

- by ludziom było lepiej mieszkać na tym świecie

4. Kościół - mieszkaniem Boga z ludźmi ...

- Polacy w Wielkiej Brytanii - "walcząc o wolność naszą i waszą, budowali Kościół"

- by ludziom było lepiej mieszkać na tym świecie

5. Przez wybór papieża z Polski - polskie miejsce w Kościele zostało w sposób

szczególny uwydatnione ...

6. Więź z Ojczyzną poprzez Kościół ...

7. Więź z Kościołem katolickim emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii ...

- przez własne struktury duszpasterskie

- ofiarność emigracji i jej duszpasterzy

- życzliwość i zrozumienie miejscowej hierarchii

- rola ośrodków duszpasterskich

8. Emigracja polska w Kanadzie a Kościół ...

- zachowywanie łączności z Ojczyzną przez wiarę i kulturę

- budowa świątyń i szkół katolickich

- tworzenie własnych organizacji

9. Polacy w Irlandii - zachowanie tożsamości przez jedność z Kościołem ...

10. Polacy w Kanadzie - integralną częścią Kościoła w tym kraju ...

11. Kościół w Polsce i Kanadzie - duchową wspólnotą ...

12. Najnowsza emigracja polska w Kanadzie ...

- konieczność wartościowania i wyboru

- uszanowanie własnego dobra

- twórcze włączenie się w nowe społeczeństwo

- zachowanie daru wiary i żywej więzi z Kościołem

13. Emigracja a Kościół, Ojczyzna, kraj osiedlenia i ludzkość ...

14. Duszpasterstwo polonijne ...

- jego rola

- podziękowania

15. Polonia w Brazylii - jej troska o życie religijne ...

- ofiarna budowa świątyń

- praca duszpasterzy i sióstr zakonnych z Polski

16. Wezwanie do duszpasterzy polonijnych w USA ...

- podziękowanie

- doniosła rola duszpasterzy polonijnych

- zachowanie dziedzictwa duchowego jedną z podstawowych zasad duszpasterstwaa

- pomoc młodzieży w poznawaniu jej własnej przeszłości i wyzwalaniu się z kompleksów

- wychodzenie naprzeciw duchowym potrzebom najnowszej emigracji

- nie minimalizm, lecz wielkoduszność duszpasterska

17. Kapłani polscy towarzyszący emigracji ...

- ich zasługą jest zachowanie tożsamości kulturowej przez polską emigrację

- trwanie z emigracja pomimo trudności

18. Kapłani polscy w Niemczech po uwolnieniu z obozów koncentracyjnych ...

- ich rola wśród Polaków po zakończeniu drugiej wojny światowej

19. Kapłani polscy w Australii ...

- polskie zgromadzenia męskie i żeńskie pracujące dla emigracji

- zasługi abpa Józefa Gawliny i żołnierzy polskich

- zasługi rodzin katolickich

20. Odrodzenie duchowe - ocaleniem wobec współczesnych zagrożeń ...

21. Kościół w Polsce uczestniczy w uniwersalnym posłannictwie całego Kościoła ...

- przyjęcie narodu do wspólnoty ludów

- udział Kościoła w Polsce w uniwersalnym posłannictwie Kościoła

22. Nie pozwolić się sprowadzić na poziom materializmu ...

23. Duchowe wskazania dla polskiej emigracji ...

----------------------------

V

POLSKA - JEJ WIEKOWE DZIEDZICTWO i PRAWA

1. Wybór papieża z Polski ...

- owocem tysiącletniej, chrześcijańskiej tradycji polskiej

- rezultatem wkładu Polski do duchowej skarbnicy chrześcijaństwa i Kościoła

2. Polska - obrona i przekazywanie własnej kultury ...

- z zagrożeń i klęsk moralnych i fizycznych Polska wychodziła zwycięsko

- umocniła swoją tożsamość i miejsce w Europie i w świecie

- dała świadectwo woli zwycięstwa i żywotności narodu

3. Historia Polski ...

- jest pełna szlachetnych czynów, także w czasach współczesnych

- zmagania o wolność zmieniły duszę narodu

- to, co decyduje o właściwej hierarchii ludzkiego bytowania nie mierzy się wartościami materialnymi

4. Polska jednym z krajów najboleśniej doświadczonych na globie ziemskim ...

- tajemnica miłości Ojczyzny

- "nieobecni" w kraju składają dziejowe świadectwo

- mówią, jaka jest prawdziwa "cena Polski"

5. Druga wojna światowa - wielki rozdział w dziejach Europy i ludzkości ...

- koszt tej wojny dla Polski - sześć milionów ofiar, jest wielkim świadectwem i wkładem w dzieło odnowy ludzkiej rodziny

6. Deklaracja Praw Człowieka ONZ a Polska w 1980 roku ...

- naród polski dopisał do niej nową treść w latach 80.

- "Solidarność" - symbolem porządku, w którym człowiek znajduje się w centrum

7. Uzasadnienie przywiązania do wartości zawartych w historycznej tradycji Polski...

8. Ojczyzna - to także wartości utrwalone w tradycji i nadające sens życiu ...

9. "Ojczyzna to ojcowizna" ...

10. "Ojczyzna to nasza wspólna Matka"

11. Wspólnota narodu polskiego w kraju i na świecie ...

- naród żyje nie tylko nad Wisłą, ale także w różnych miejscach na świecie

- Polaków poza Ojczyzną łączy dziedzictwo tej samej kultury

12. Polska - jej prawo obywatelstwa wśród narodów świata

- zostało ono szlachetnie i ciężko zapracowane

- musi być uszanowane na ziemi ojczystej i na całym świecie

13. Polska a Niemcy ...

- historia sąsiedztwa

- sąsiedztwo może być błogosławieństwem lub przekleństwem

- sąsiedztwo jest zadaniem

14. Polska po ogłoszeniu stanu wojennego ...

- stosunek papieża do jej problemów

- solidarność wielu społeczeństw i narodów z Polską

- wartości jakich broni dziś Polska są zadaniami ludzkości

15. Naród polski - dążenie do suwerenności ...

- bitwa o Monte Cassino - być może najwymowniejszy symbol, który przemawia

do narodu na ziemi ojczystej i na emigracji

- umowy społeczne podpisane w Gdańsku i Szczecinie - dowodem dążenia

do suwerenności narodu

16. Polski cmentarz wojenny w Bolonii ...

- wizyta na cmentarzu na życzenie gospodarzy

- wdzięczna pamięć miejscowej ludności

- walka Polaków jak niegdyś - za wolność naszą i waszą

17. Polska - jej niełatwe dzieje i ich wartość ...

18. Uznanie w świecie dla Polski za umiłowanie wolności i obronę niepodległości...

----------------------

VI

ZACHOWAĆ WIELKIE BOGACTWO WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI

1. Historia - kluczem do psychiki Polaków ...

2. Dziedzictwo nasze jest wielkie, ale i trudne ...

- wciąż na nowo je odkrywać i pogłębiać

- żyć nim i przekazywać je następcom

3. Klucz do zrozumienia samych siebie i własnej tożsamości ...

- jest nim pamięć o korzeniach, z których się wyrasta

4. Świadomość tożsamości chrześcijańskiej i jej znaczenie ...

- zagrożenia płynące z jej utraty

- "być" i "mieć" w życiu człowieka

5. Zachowanie własnej tożsamości - warunkiem owocnego wkładu w dobro

kraju pochodzenia i nowej ojczyzny...

6. Świadomość noszonego w sobie dziedzictwa ...

- jego pogłębianie

- gotowość dawania świadectwa własnej, chrześcijańskiej tożsamości

7. Własne dziedzictwo duchowe, a życie na emigracji ...

- chronić, odczytywać i rozwijać to, co wypisane w sercu

- pamiętać o dziedzictwie, które stanowi integralną część psychiki i osobowości.

8. Podstawy duchowej tożsamości narodu, emigracji i Polonii ...

- duch, wiara, obyczaj, kultura - podstawą tożsamości każdego narodu i człowieka

- pojęcie Polonii

9. Zachowanie kultury narodowej ...

- wartości moralne - podstawą kultury i prawdziwego humanizmu

- kultura - to przede wszystkim człowiek

10. Inkulturacja wiary ...

- jest procesem, który trwa w każdym pokoleniu narodu

- wiara przyobleka się w kształt kultury

- wiara nadaje wyraz prawdy, dobra i piękna ludzkiemu życiu

11. Podwójna odpowiedzialność emigracji ...

- za własną tożsamość duchową

- za nową ojczyznę

12. Wykorzenienie - groźną chorobą społeczną ...

- świadomość własnej duchowej gleby, a podejmowanie nowych zadań

13. Znaczenie integracji ...

- jej konieczność, jej rozumienie, jej realizacja

14. Integracja, a własna tożsamość ...

- pełne wejście w nowe środowisko przy zachowaniu własnej tożsamości

15. Twórcze włączanie się w życie nowego społeczeństwa ...

- umiejętność wartościowania i wyboru

- zachowanie więzi z Kościołem i drogi do ojczystego kraju

- korzystanie z doświadczenia innych

16. Budowanie nowej rzeczywistości na emigracji a własne dziedzictwo ...

17. Integracja w USA ...

- teorie, które nie przyniosły efektów

- integracja na zasadzie etnicznej

- Kościół a integracja

18. Proces integracji w podwójnym znaczeniu ...

- w łonie samej Polonii

- w życie nowego społeczeństwa

- własna tożsamość, a wkład w dobro wspólne nowej ojczyzny

19. Emigracja, a stosunek do przeszłości własnego narodu ...

- solidarność Polaków w kraju wyzwaniem dla Polski i całego świata

- dziedzictwo i bogactwo przeszłości narodu źródłem mądrości i siły oraz

podstawą programu na przyszłość

- człowiek i naród musi opierać się na doświadczeniach dziejowych

20. Pamięć o tym skąd się pochodzi - warunkiem owocnego wkładu w życie nowego Kraju ...

- ludzie, którzy cenią swoje tradycje

- dobrobyt kosztem Boga przynosi stratę

21. Więź z Ojczyzną

- zachować poczucia łączności z Ojczyzną

22. Zachowanie własnego dziedzictwa - warunkiem ocalenia godności na emigracji...

- praca dla dobra nowej wspólnoty życia

- umiejętność przebaczenia

- zachowanie dziedzictwa i jego pomnażanie

23. Realizacja powołania życiowego w Chile ...

- przez wnoszenie własnego bogactwa duchowego w życie nowego kraju

- przez zachowanie dziedzictwa ojców i praojców

24. Emigracja, a kraj osiedlenia ...

- praca dla jego dobra i wierność własnemu dziedzictwu

25. Służba nowej ojczyźnie, a wierność Bogu i własnej kulturze ...

26. Troska o przyszłość z myślą o przeszłości i teraźniejszości ...

- znaczenie tradycji

---------------------------

VII

"W TYCH KORZENIACH JEST MOC I ŻYCIODAJNE SOKI"

1. Dzieje Polski, a chrześcijaństwo ...

- dzieje naszego narodu, bogate i trudne, narodziły się poprzez chrzest

2. Więź Polski z Rzymem i chrześcijańską kulturą Zachodu ...

3. Chrześcijańskie korzenie kultury polskiej ...

- wyrastanie z nich w każdej epoce

4. Chrześcijaństwo w historii Polski ...

- było źródłem i zaczynem kultury

- było źródłem inspiracji do walki o prawa jednostek i narodu

5. Wiara i tysiącletnie dziedzictwo Polaków ...

- wiara źródłem siły

- świadectwem polskiej duszy, które doszło do głosu w ostatnich latach w Polsce

- podstawą upomnienia się narodu o godność i należne mu prawa

6. Wiara w Chrystusa osią i busolą tradycji polskiej ...

7. Chrześcijaństwo a duchowy wzrost Polaków ...

- chrześcijańskie korzenie źródłem duchowego wzrostu

- wiedza przodków na ten temat

8. Wiara polskich emigrantów - źródłem siły i zwycięstwem ...

- Polska, którą przywieźli w sercu, była ich siłą i natchnieniem

9. Doświadczenia dziejowe Polski ...

- są bogactwem, z którego należy czerpać mądrość i program na przyszłość

- ich humanistyczny i chrześcijański charakter

10. Wracanie do korzeni ...

- warunkiem lepszego zrozumienia siebie i innych

- światłem w budowaniu życia w Brazylii

11. "Wzrastajcie i trwajcie przed Bogiem [...] i historią" ...

- odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. podczas spotkania z Polakami w Londynie

12. Światła Tysiąclecia nad Polską i Polakami na całym świecie ...

13. Droga do zwycięstwa i wolności:...

- wewnętrzne nawróceni

- ład moralny i wierność przymierzu z Bogiem

----------------------

VIII

TWÓRCZA PRACA, ZASŁUGI i ZADANIA POLSKIEJ EMIGRACJI.

1. Emigracja, jej sens i zadania ...

- przeżywanie jej w świetle wiary

- odpowiedzialność przed Bogiem za kształt wspólnego życia w Argentynie

-przekazywanie życia i wiary, miłości i wiedzy, tego co najcenniejsze i najpiękniejsze

2. Emigracja w świetle moralności społecznej ...

3. Najgłębszy sens emigracji ...

- świadczy ona o tym, że ziemia jest ojczyzną ludzi

- ojczyzna wskazuje na Ojca

4. Emigracja jest dialogiem prowadzonym z Bogiem, z człowiekiem i światem i jest

pisaniem własnej historii ...

- pragnienie bycia pełnowartościowymi obywatelami

- pragnienie zapewnienia dobrej przyszłości dzieciom i wnukom

- budowanie na glebie i dziedzictwie z którego się wyrasta

- każdy naród ma swoją własną kulturę i własną tożsamość

- prawo do rozwijania własnej odrębności

- Ewangelia dociera do ludzi w oprawie konkretnej kultury

5. Wielka Emigracja polska we Francji ...

- jej rozumienie wychodźstwa jako służby Ojczyźnie

- odczytywanie przez nią znaków czasu

- stworzone przez nią arcydzieła kultury polskiej

6. Nieocenione zasługi emigracji dla kultury polskiej i dawania świadectwa o Polsce...

7. Cel prac emigracji i jej owoce ...

8. Zasługi emigracji w Wielkiej Brytanii dla badań dziejów narodu ...

9. Emigracja - jej dramat, próby i pokusy ...

- wskazania praktyczne

- rodziny szkołą wiary

- więź z parafią

10. Emigracja polska a Ojczyzna ...

- cele emigracji politycznej

- praca dla dobra krajów osiedlenia

- przekazywanie patriotyzmu młodym pokoleniom

12. Twórcza praca emigracji ...

- bezcennym wkładem w wiarę, kulturę, w rozwój człowieka, Polski i świata

13. "Skąd ta siła wewnętrzna polskiej emigracji?" ...

- jej źródłem jest wiara i kultura

- dzięki swojej kulturze naród polski pozostał sobą

- w czasie niewoli Polacy wzbogacili swoja kulturę

14. Przynależność narodowa ...

- jest kluczem do tajemnicy serca

- czynnikiem wyznaczającym linię życia i zadaniem

15. Emigracja polska a własne dziedzictwo duchowe ...

- jego ubogacanie i dostosowywanie do potrzeb miejsca i czasu

- ono jest darem i zadaniem

- na emigracji niejednokrotnie istnieje podatny grunt do jego rozwijania

- jego rozwijanie na miarę potrzeb pozwala spokojnie myśleć o przyszłości

16. Dawanie świadectwa własnej tożsamości chrześcijańskiej ...

- pogłębianie świadomości własnego dziedzictwa noszonego w sobie

- charakter i wartość naszych dziejów

- życie w pluralistycznym społeczeństwie

17. Polacy poza krajem i duchowa łączność z Ojczyzną ...

- wspólnota Polaków w kraju i na emigracji

- Kościół w kraju niesie pomoc duchową emigracji

18. Polonia światowa a dziedzictwo polskiego ducha i polskiej kultury ...

- obywatelstwo Polski wśród narodów świata zostało przez nią zapracowane

- szczególna potrzeba - ochrony polskiego dziedzictwa przez Polonię świata

- solidarność Polonii z Polakami w Ojczyźnie

19. Służba dobru nowych ojczyzn ...

- warunki jej skuteczności

20. "Nasze dziedzictwo jest wielkie, ale jest i trudne" ...

21. Niebezpieczeństwa związane z emigracją ...

22. Etyczny poziom emigracji a spełnienie jej posłannictwa ...

23. Apostolskie zadania emigrantów ...

- wynikają ze chrztu

- Ewangelia ma przemieniać życie społeczne ku dobru

- od Boga przez Kościół idzie wyzwolenie

24. Świadomość Polaków, że są w świecie potrzebni ...

- Polacy ją zachowali pomimo wielu cierpień

25. Wiara a kultura ...

- rola własnej kultury w zachowaniu wiary na emigracji

26. Kultura polska a kultura kraju zamieszkania ...

- dom rodzinny przekazuje kulturę polską, szkoła kulturę kraju zamieszkania

- kultura płaszczyzną więzi z krajem ojców i krajem zamieszkania,

- przekazywanie własnej idei następnym pokoleniom

- emigracja powinna wychowywać pełnego człowieka

27. Kultura polska - jej obecność w zachodnim świecie ...

- została ona wzbogacona wielorakimi doświadczeniem

- pragnienie, by była ona obecna w zachodnim świecie i w dialogu kultury jest

uprawnione

28. Polonia a Polska - Polska a Polonia ...

29. Polska i Polonia zagraniczna ...

- dwie różne, lecz uzupełniające się części tej samej rzeczywistości

- obie potrzebują moralnej i religijnej odnowy

30. Nowy rozdział mickiewiczowskich Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego

jest pisany w naszej epoce ...

31. Emigracja jest stratą ...

----------------------------------

IX

"TA, CO JASNEJ BRONI CZĘSTOCHOWY i OSTREJ ŚWIECI BRAMIE"

1. Maryja najpełniej wprowadza w tajemnicę Odkupienia ...

2. Kult Maryi Matki Zbawiciela ...

- głębokim rysem polskiej religijności

- przypomnieniem ziemi ojczystej

3. Chrześcijańskie dziedzictwo Polaków naznaczone jest obecnością Bogarodzicy

Dziewicy ...

4. Matka Boska Częstochowska ...

- Jej obecność w życiu, emigrantów

- znak przywiązania, do wiary i do Polski

- emigranci zabierali ze sobą jasnogórsko Obraz

5. Pozostawienie obrazu M. B. Częstochowskiej Polonii w Kurytybie ...

- zawierzenie Jej Polonii brazylijskiej

- peregrynacja jej obrazu

6. Pielgrzymki Polaków do sanktuarium maryjnego w Belgii ...

- kult maryjny i jego rola

8. Wobec materializmu dać pierwszeństwo Bożemu prawu ...

- zapewnić właściwe miejsce wartościom ludzkiego ducha

- zawierzenie Matce Chrystusa

9. Częstochowa i Ostra Brama - prorocze słowa Adama Mickiewicza ...

- wyrażają to, co pozostanie pomimo wszystkich trudności

- Bogarodzica przezwycięża każde zło

- pozwoli przezwyciężyć przeszkody na drodze do przyszłości

10. Obraz Czarnej Madonny z Częstochowy na Czarnym Lądzie ułatwi porozumienie

11. Wezwanie Maryi Królowej Polski ...

-----------------------

X

RODZINA POLSKA NA EMIGRACJI

1. Rodzina sakramentalnym związkiem mężczyzny i kobiety ...

2. Rodzina katolicka ...

- "Kościołem domowym"

- pierwszą szkołą wiary i cnót

- pierwszym miejscem stawania się tym, kim się powinno być

3. Rodziny szkołą wiary ...

4. Niezastąpiona rola rodziny ...

- w wychowaniu w polskiej tradycji chrześcijańskiej

- rodzina wymaga szczególnej troski duszpasterskiej

5. Rodzina polska na emigracji ...

- zachowanie więzi z narodem przez wiarę, kulturę i mowę ojczystą

6. Rola rodziny w przeszłości i obecnie ...

- rodzina wspierana przez parafię i szkołę zachowała swoją tożsamość

- wychowała całe pokolenia w duchu chrześcijańskim

7. Wyrazy uznania dla polskich rodzin katolickich ...

8. Młodzież polonijna a rodzina ...

- rodzina przekazuje bogactwo wiary, kultury i rzeczywistości polskiej

- w kolejnych pokoleniach dokonuje się przekaz dziedzictwa duchowego rodziców

9. Rodzina a Polonia kanadyjska ...

10. Współczesne zagrożenia rodziny ...

- zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i przekazywaniu wartości ludzkich i chrześcijańskich

- rodzina instytucją najbardziej zagrożoną

11. Zadania duszpasterstwa polonijnego i Polonii wobec rodziny...

12. Małżeństwa mieszane polsko-ghańskie ...

-------------------

XI

MŁODZIEŻ POLONIJNA - ZADANIE SYNTEZY KULTUR

1. Młode pokolenie emigracji i Polonii ...

- zadanie emigracji - przekazać własną ideę następnym pokoleniom

2. Młodzież polska w Wielkiej Brytanii ...

- odważnie podejmować własne dziedzictwo

- obraz podobieństwa Bożego wpisany przez Stwórcę w człowieka

3. Młodzież polska w Wielkiej Brytanii ...

- odważnie podejmować własne dziedzictwo

- obraz podobieństwa Bożego wpisany przez Stwórcę w człowieka

4. Młodzież polonijna w Kanadzie ...

- być sobą

- szukać Boga

- odkryć i wyrazić swoje dziedzictwo

- jak najwięcej wnieść w życie kraju osiedlenia

- nie zawieść nadziei

5. Młodzież polonijna we Francji ...

- nadzieją Polonii i Ojczyzny

- wolność od kompleksów

- integracja i służba Francji

- twórcze odczytywanie swego rodowodu

6. Nowe pokolenia Polonii francuskiej ...

- podobnie jak ojcowie są twórczym potencjałem dla Francji

7. Słowo do młodego pokolenia: potrzeba syntezy przeszłości i przyszłości ...

- fascynacja cywilizacją materialistyczną kończy się frustracją

- pamięć o przeszłości chroni przed staczaniem się w nicość

- nie można budować za cenę Boga

8. Młodzież polonijna częścią wielkiej wspólnoty narodu polskiego ...

- potrzeba zachowania istotnych wartości duchowego dziedzictwa: walki Polaków

o prawdę i wolność

- gotowość świadczenia sobą o prawdzie i wolności.

9. Młodzież polonijna - wytrwanie na drodze wiary ...

- chrzest sięga w daleką przeszłość

10. Młodzież polonijna u papieża ...

- warto żyć dla prawdy i dobra

- podstawa wartości i godności życia ludzkiego

11. Środowisko duchowe młodzieży polonijnej ...

- jest nim dziedzictwo wiary i kultury polskiej

- Ojczyzna jest wielkim zasobem dóbr duchowych i kultury

12. Korzenie duchowe, z których się wyrasta ...

- poczucie sensu i spełnienia życia

- co jest wartościowe, nie jest łatwe

13. Wiara i kultura - kultura i wiara ...

- mamy tysiącletnią, chrześcijańską kulturę

- wiara znajduje wyraz w kulturze

14. Zainteresowanie młodzieży polonijnej własną przeszłością ...

- szukanie korzeni własnej tożsamości

- duma ze swego pochodzenia

- poznanie dziejów Ojczyzny uwalnia od kompleksów

15. Emigracja nie powinna oznaczać zerwania kontaktu z Ojczyzną ...

- kontakt miedzy Ojczyzna a emigracją

- emigracja nie może być wykorzenieniem

- Polacy żyjący poza Ojczyzną powinni się czuć się za nią odpowiedzialni

16. W tańcach narodowych objawia się dusza polska...

---------------------

XII

"SOLIDARNOŚĆ"

1. "Solidarność" - znaczenie słowa ...

- Polacy wyrazili w niej to, co jest zawarte w Deklaracji Praw Człowieka ONZ

- treść pojęcia i słowa "solidarność"

- "Solidarność" w Polsce to symbol, że chcemy być sobą.

2. Solidarność - wyrazem ciągłości dążeń narodu ...

- wielka cena wolności zapłacona przez Polaków

- "Solidarność" - jej szeroki oddźwięk poza Polską

- ostatnie dziesiątki lat świadczą o woli zwycięstwa i żywotności narodu polskiego - z walki wolność wyszliśmy umocnieni

3. Polski kształt "Solidarności" - wyzwaniem dla całego świata ...

4. "Solidarność" - w nowy sposób wypowiedziana na polskim Wybrzeżu...

- to słowo szeroką falą idzie przez świat

- solidarność warunkiem przetrwania ludzkości

- treść pojęcia "solidarność"

- solidarność warunkiem przetrwania ludzkości

5. Solidarność z "Solidarnością" w Peru ...

----------------------

XIII

INSTYTUCJE POLSKIE NA EMIGRACJI

1. Posługa Kościoła i polskich instytucji w USA ...

- działalność duszpasterzy, zgromadzeń zakonnych i organizacji na rzecz

rodaków - dowodem prężności ducha, inicjatywy i gotowości służenia wspólnej

sprawie

2. Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata ...

- jej istnienie potrzebą i nakazem chwili

- podziękowanie papieża za jej działalność

3. Działalność Rady Koordynacyjnej Polonii - wyrazem dążeń Polaków w świecie ...

4. Jednocząca rola Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata ...

- potrzeba jednoczenia wysiłków podejmowanych przez Polaków w świecie

- symboliczna wymowa wybrania Rzymu na miejsce spotkania

- nadzieje papieża związane z Radą

5. Solidarność papieża z poczynaniami Rady Koordynacyjnej Polonii Świata ...

- jej uzasadnienie

6. Dążenia Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata na tle wysiłków Kościoła ...

- pragnieniem Kościoła jest czynić życie ludzkie na ziemi bardziej ludzkim i godnym

człowieka

- zbieżność troski Kościoła i dążeń Rady

- "nie można człowieka i postępu mierzyć wartościami samej ekonomii"

- wymiar duchowy człowieka powinien być uwzględniony w życiu indywidualnym

i społecznym

7. Wielki cel Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata ...

- cel spotkania Rady u źródeł chrześcijaństwa

- szczególna solidarność papieża z poczynaniami Rady

- wielka potrzeba chwili: solidarność Polonii z rodakami w kraju

- dziedzictwa polskiego ducha i polskiej kultury powinna strzec Polonia świata

8. Dom Polski im. Jana Pawia II w Rzymie - udział w jego powstaniu 25 krajów...

9. Dom Polski im. Jana Pawła II w Rzymie - symbolem pielgrzymowania Polaków...

- darem dzisiejszego pokolenia pielgrzymów dla przyszłych pokoleń

- chrześcijanin jest pielgrzymem

10. Dom Polski im. Jana Pawła II w Rzymie - darem rodaków dla papieża...

- historyczny dar rodaków z emigracji, z Polski oraz obcokrajowców, jej przyjaciół

- jego rolą jest służyć obecności Polaków w stolicy chrześcijaństwa

11. Geneza Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Rzymie ...

- Dom naszej tradycji historycznej

- Dom, który wzbogaca stan posiadania polskiego Kościoła w Wiecznym Mieście

12. Dom Polski im. Jana Pawła II w Rzymie ...

- jest on czułym punktem na skrzyżowaniu dróg

- jest miejscem odczytywania potrzeb Kościoła i chrześcijaństwa w Polsce

i miejsca polskiej kultury

13. Religijna, kulturowa i narodowa rola Domu Polskiego im. Jana Pawła II

w Rzymie ...

- powinien on służyć:

- sprawom duchowym Polaków z Ojczyzny i spoza Ojczyzny kolejnych pokoleń narodu

- pielgrzymowaniu polskiej kultury

- spotkaniom z innymi kulturami, tradycjami i historiami w obrębie jednej,

wielkiej kultury, tradycji i historii chrześcijańskiej

14. Dom Polski im. Jana Pawła II w Rzymie - jego cele i zadania ...

- chodzi o obecność Polski i jej duchowego dorobku w świecie

- Dom Polski pomostem między Ojczyzną i emigracją

- miejscem spotkań naszej kultury z kulturą innych narodów i z historią ludzkości

15. Powitanie przedstawicieli Polonii i fundatorów Domu Polskiego im. Jana Pawła II

w Rzymie - podziękowania (1981 r.) ...

16. Spotkanie papieża z fundatorami Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Rzymie

w 1985 r. ...

- kraje, z których przybyli uczestniczy uroczystości

- wdzięczność za to co Polonia czyni dla Kościoła, narodu i Ojczyzny

- historia powstania Domu Polskiego w Rzymie

17. Instytucje polskie w Rzymie ...

- Papieskie Kolegium Polskie

- Papieski Instytut Polski

- Papieski Instytut Studiów Kościelnych

- Polski Instytut Historyczny.

- inne ośrodki dokumentacji i badań

18. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie ...

19. Fundacja Jana Pawła II w Rzymie ...

- cele Fundacji

- jej międzynarodowy zasięg

- jej osiągnięcia na polu szerzenia kultura chrześcijańskiej

- stypendia dla studentów z byłych krajów komunistycznych

20. Cele i charakter Fundacji im. Jana Pawła II w Rzymie ...

- jest wyrazem służby wobec Kościoła i narodu

- jej inicjatywy dziedzinie religijnej, kulturowej, naukowej, duszpasterskiej

- i dobroczynnej

- jej działalność usytuowana między Polską i Polonią

- wschodnie i zachodnie skrzydło Polonii

- dziedzictwo religijne i kulturowe na wschodnich rubieżach I Rzeczpospolitej zasługuje na uwagę jako wielki obszar dla studiów i badań,

- dotychczasowe zasługi Fundacji

21. Instytucje polskie w Kanadzie służące zachowaniu więzi z Ojczyzną i Kościołem...

22. Seminarium Duchowne Świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake...

- geneza i osiągnięcia

23. Polskie organizacje w Niemczech w okresie międzywojennym ...

- życie organizacyjne

- rola księży polskich

24. Polskie organizacje na emigracji - oparciem dla życia religijnego i polskiego...

25. Domy Polskie w Australii...

- ośrodkami dobrej tradycji

- ich rola w zachowaniu polskości

- rodzina jako dom polski

26. Domy Polskie w Australii ...

- ośrodkami dobrej tradycji

- ich rola w zachowaniu polskości

- rodzina jako dom polski

27. Kościół św. Stanisława w Rzymie ...

- otwartą księgą ojczystej historii ostatnich stuleci

- od 400 lat służy Polakom

- jest świadkiem polskiej drogi do wolności

- wspomnienie fundatorów i rektorów

28. Polska Sekcja Radia Watykańskiego ...

- jego posługa wobec Polaków w kraju i na emigracji

---------------

XIV

BITWA o MONTE CASSINO

1.Zrozumieć znaczenie straszliwego doświadczenia II wojny światowej ...

- jej piętno na rozwoju pokolenia, które ją przeżyło

- jej konsekwencje

2. Bitwa o Monte Cassino - jej moralna wymowa ...

- walka o słuszną sprawę z myślą o Ojczyźnie

- żołnierz polski przynosił wyzwolenie mieszkańcom Italii

- wołanie napisów na grobach żołnierzy polskich

3. Prorocza wymowa walki żołnierzy polskich o Monte Cassino...

- bohaterska walka polskiego żołnierza o zdobycie Monte Cassino i podobna walka narodu o zachowanie wierności kulturze chrześcijańskiej

4. Klasztor na Monte Cassino...

- symbolem kultury chrześcijańskiej, z którą związała się Polska

- prawdę o Bogu przynieśli do Polski benedyktyni

5. Spotkanie z Polakami z okazji 40-lecia bitwy o Monte Cassino...

6. Cmentarz na Monte Cassino i cmentarze polskie na ziemi włoskiej...

- wyrazem woli życia godnego i niepodległego

- przyczyny walk między narodami: lekceważenie Ewangelii

7. Bitwa o Monte Cassino - daniną polskiej krwi w walce o chrześcijańskie

oblicze Europy...

- świadectwem szczególnego wysiłku żołnierza polskiego

- walką o chrześcijańskie oblicze swojego narodu

8. Bitwa pod Monte Cassino - jej ideowa i polityczna wymowa ...

- pamięć mieszkańców Półwyspu Apenińskiego o Polakach

- walka o Monte Cassino symbolem walki o suwerenność Europy

9. Monte Cassino - symbol, który przemawia do Polaków w kraju i na emigracji ...

- najwymowniejszy być może symbol dążeń narodu polskiego do suwerenności

- przejawem tych dążeń - powstanie "Solidarności"

- warunkiem ładu społecznego jest poszanowanie praw narodu

- umowy społeczne podpisane w Gdańsku i Szczecinie - wyrazem dążenia narodu

polskiego do suwerenności

10. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński o bitwie o Monte Cassino ...

- była walką o wyższe i szczytniejsze wartości

11. Bitwa o Monte Cassino ...

- na zawsze wpisana w historię Polski i Europy

- żołnierze kładli tu fundament pod nową Polskę

- jest wielkim wezwaniem do kształtowania nowej rzeczywistości społecznej

12. Groby żołnierzy polskich na Monte Cassino...

- wymowa ich ofiary

- zwycięstwo Ewangelii - zwycięstwem człowieka

--------------

XV

RÓŻNE

1. Uniwersalizm - w rozumieniu chrześcijańskim ...

- jego głęboko humanistyczny charakter

- jednoczy ludzi i narody w poszanowaniu ich godności

2. Wiara pozwala wznieść się ponad to, co przejściowe...

3. Chrzest i braterstwo...

4. Duch Święty fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego...

5. Obecność Krzyża w historii narodów, społeczeństw, państw i kontynentów...

6. Krzyż - znakiem wiary, nadziei i zbawienia ...

7. Pokój - warunki jego zachowania...

- zaprzestanie wyścigu zbrojeń

- poszanowanie praw człowieka

- poszanowanie praw każdego narodu

8. Wobec materializmu...

9. Czym jest naród?....

- syntezą kultury

- syntezę tę tworzą ludzie

- duch narodu tworzy człowieka i kształtuje pokolenia

- jest natchnieniem w tworzeniu nowych wartości

10. Być sobą! ...

- umieć odczytać powołanie życiowe

11. Podróże papieskie - ich motywacja i znaczenie...

- budzą samoświadomość odwiedzanych narodów

- pozwalają papieżowi poznać ich życie i moment dziejowy

12. Kultura - jej związek z pracą i modlitwą...

- związek kultury z pracą i pracy z modlitwą

- dążenie do pozbawienia kultury jej sakralnych wartości

- sprowadzenie człowieka do roli narzędzia produkcji

- praca jest powinnością człowieka wobec Boga i ludzi

13. Kultura polska - a duchowa niepodległość ...

- jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków

- wyodrębnia nas jako naród

- jest siłą większą niż siła materialna i granice polityczne

- gwarantuje niepodległość duchowa po utracie niepodległości politycznej

14. Kultura - jej materialne podstawy...

15. Święci a porozumienie między narodami...

- budują trwałe pomosty między narodami

- ich przeciwieństwem działanie ludzi bez Boga

16. Owoce Chrztu Polski ...

- Św. Stanisław-męczennik - patronem jedności Ojczyzny

- uniwersytet krakowski - początkiem polskiego uniwersalizmu

- działalność błogosławionej królowej Jadwigi

- unia polsko-litewska

- rozwój chrześcijańskiej kultury humanistycznej w Polsce

17. Misjonarze polscy - olbrzymie zapotrzebowanie na nich w świecie ...

18. Misjonarze polscy na świecie - najbardziej oczekiwani...

19. Przygotowanie duszpasterskie w Polsce - wielką pomocą dla misjonarzy

w Afryce...

20. Rzym - stolica chrześcijaństwa...

- duchową stolicą wielu narodów

- w pewnym znaczeniu duchową stolicą Polski

21. Rzym - centrum promieniowania kultury...

- dzieje naszej Ojczyzny od początku ściśle związane z Rzymem

- wielkiej kultury światowej, zachodniej i chrześcijańskiej

- miejsce nieustającego posłannictwa

22. Wigilijne życzenia papieża dla Polonii rzymskiej...

23. Kolędy polskie...

- były natchnieniem dla arcydzieł Chopina

- są źródłem natchnień duszy polskiej

24. Wizerunek Jezusa Miłosiernego w kościele Św. Ducha. w Wilnie...

- wzór i wstawiennictwo Błogosławionej s. Faustyny Kowalskiej

25. Kraków - symbolem tożsamości tego co polskie...

26. Taniec i pieśń polska na emigracji...

- dusza polska żyje w pieśni

27. Rzym - centrum dziejowego pielgrzymowania Polaków...

28. Prośba o modlitwę i jej intencje ...

-----------------------------------------------------------------

Część II

Teksty integralne

Kazanie wygłoszone na cmentarzu polskim na Monte Cassino 18.V.1979 ....

Przemówienie na audiencji z okazji 40-lecia bitwy pod Monte Cassino 18. V. 1984 ...

Przemówienie Papieża do Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II .....

List Ojca św. Jana Pawła II do duszpasterza emigracji polskiej, ks. bpa Szczepana

Wesołego ....

Przemówienie Jana Pawła II z okazji spotkania i konferencji w Rzymie przedstawicieli Polonii, Polaków z Polski, z ZSRS i z krajów pod rządami komunistycznymi

(29 X 1990).....

Telegram Ojca św. Jana Pawła II z okazji 100-lecia urodzin Edwarda Raczyńskiego ...

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na 50-tą rocznicę bitwy o Monte Cassino .....

Telegram na 50-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej ....

List Papieża Jana Pawła II z okazji stulecia istnienia Polskiej Misji Katolickiej

w Anglii i Walii ....

List Papieża Jana Pawła II na 50-lecie ustanowienia Duszpasterstwa Polskiego

w Niemczech .....

Przemówienie Papieża do dobroczyńców i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II ....

List Papieża Jana Pawła II na 50-lecie Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu...

List Papieża Jana Pawła II na Kongres Polonii Ameryki Łacińskiej ...

List Papieża Jana Pawła II na 50-lecie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów

w Wielkiej Brytanii .........

Telegram Papieża z okazji 50-lecia istnienia "Veritasu" w Wielkiej Brytanii ...

Przemówienie Ojca św. na audiencji dla przyjaciół i dobroczyńców .....

Fundacji Jana Pawła II .....

List papieski z okazji 60-lecia istnienia Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego ....

Przemówienie Ojca Świętego do Polaków przybyłych na obchody 55 rocznicy

bitwy pod Monte Cassino ....

Telegram do uczestników IV Kongresu Polonii Ameryki Łacińskiej ....

List Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji pielgrzymki Polonii amerykańskiej

do sanktuarium w Waszyngtonie .....

Telegram po śmierci Karoliny Lanckorońskiej ...

Telegram z okazji pielgrzymki polonijnej do Doylestown .....

Przemówienie Papieża do przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II

Przemówienie Ojca św. Jana Pawła II do młodzieży polonijnej w Castel Gandolfo ...

Fragment wywiadu udzielonego przez papieża Jana Pawła II "Tygodnikowi

Powszechnemu" po podróży duszpasterskiej do Brazylii w 1980 r. ...