Strona w przebudowie, przepraszamy za utrudnienia...
www.czuwanie.chrystusowcy.pl

Jasnogórska Noc Czuwania za emigrację - 19/20 X 2018 ZAPRASZAMY!

Home Dokumenty Kościoła Życzenia Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - Boże Narodzenie 2016

Życzenia Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej - Boże Narodzenie 2016

"W Nim było życie" /J1,4/

Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!  

W imieniu własnym i wszystkich biskupów Kościoła w Polsce najserdeczniej Was pozdrawiam i kieruję pod Waszym adresem wyrazy jak najlepszych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia!  

Najchętniej uczyniłbym to osobiście i z opłatkiem w ręce, ale ponieważ nie jest to możliwe, dlatego przyjmijcie tych kilka słów z przekonaniem, iż płyną z pasterskiego serca, zatroskanego o Wasze szczęśliwe życie ziemskie i wieczne.

Tegoroczne święta przypadają w czasie szczególnym, bo w roku 1050 lecia chrztu Polski. W mijającym roku dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za dobro, które stało się udziałem naszego narodu dzięki złączeniu go z Chrystusem i Kościołem, i dzięki przynależności do kręgu chrześcijańskiej kultury. Zwieńczeniem tych obchodów był Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana, mający miejsce w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Krakowie - Łagiewnikach. W środowiskach polonijnych Akt ten został proklamowany w niedzielę Chrystusa Króla. Wiemy jednak dobrze, iż żadna deklaracja, czy to w wymiarze narodowym czy osobistym nie ma sama z siebie charakteru sprawczego. By mogła stać się rzeczywistością, konieczny jest czyn z niej wynikający i korespondujący z wypowiedzianą treścią. Mam nadzieję, że będziecie przeżywać święta Bożego Narodzenia w taki sposób, który potwierdzi wypowiedziane słowa:  "z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie".

Przyjąć panowanie Jezusa oznacza między innymi przyjąć i wykorzystać dary, z którymi On do nas przybywa. Najważniejszym z tych darów jest życie. Św. Jan opisując narodzenie Syna Bożego, zaznacza, że "w Nim było życie". W dalszej części przytacza słowa Jezusa, który nazwał siebie Życiem (J14,6) i określił powód, dla którego "opuścił śliczne niebo" i przyjął postać człowieka -"Ja przyszedłem na świat, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10).

Życzę więc Wam, Bracia i Siostry, abyście przyjmując Jezusa, doświadczyli życia, które On Wam niesie, życia pełnego i prawdziwego, czyli życia naznaczonego obecnością Boga i Jego przymiotami - miłością i pokojem, radością i prawdą. Tylko takie życie jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka. Tego rodzaju życia nie można jednak sobie samemu zdobyć, jest ono darem, podobnie jak fizyczne życie dzieci jest darem rodziców.

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim, których Jezus wybrał do przekazywania tego daru. Myślę oczywiście o osobach duchownych, głoszących słowo Boże i celebrujących sakramenty święte. Tak, i  słowo Boże i sakramenty to źródła tego życia, które niesie ze sobą Jezus. Potwierdził to sam Jezus podczas swej publicznej działalności. Zatem bądźcie, Bracia i Siostry, wdzięczni Jezusowi za posługę kapłańską i korzystajcie z niej, dbając o to, by nie tylko czujnie słuchać i czytać słowo Boże, ale i kształtować swą codzienność zgodnie z Wolą Bożą, na wzór Maryi, która całym swym życiem wyznawała Boga -niech mi się stanie według twego słowa" (Łk1.38). Matka Jezusa i nasza wspólna Matka niech pomoże Wam również przyjmować dar obecności Jezusa w sakramentach świętych z podobną wiarą, z jaką ona przyjęła dar życia Jezusa.

Z wdzięcznością myślę o wszystkich osobach, które wspierają księży w ich duszpasterskiej pracy, dbając o to, by życie we wspólnocie Kościoła i w środowiskach polonijnych w jak największym stopniu odpowiadało życzeniom Jezusa. Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługują siostry zakonne i osoby świeckie, które troszczą się zwłaszcza o najsłabszych i najbardziej potrzebujących wsparcia - o dzieci i młodzież oraz o starszych i doświadczających biedy materialnej bądź duchowej. W dalszym ciągu podejmujcie tę troskę, na wzór św. Józefa. Niech troskliwy ziemski ojciec i opiekun Dziecięcia Jezus wyprasza Wam obfitość sił naturalnych i nadprzyrodzonych  w Waszej nie do przecenienia służbie.

Umiłowani  Bracia w kapłaństwie i Siostry zakonne!

Doceniając Waszą pracę wśród Polonii i Polaków za granicą, dołączam do życzeń pod waszym adresem słowa papieża Frańciszka z jego orędzia na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: - Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie". Niech ta pewność umacnia Was w powołaniu i posłudze dla naszych Rodaków!

Drodzy Bracia i Siostry!

Kościół, a zatem i Chrystus potrzebuje nie tylko osób duchownych i zakonnych, ale i wszystkich świeckich, by swoim życiem otrzymanym od Boga i naznaczonym Jego błogosławieństwem świadczyli o Emmanuelu i przyprowadzali innych do źródła życia szczęśliwego i wiecznego. Stąd obecny rok duszpasterski w Polsce będzie przebiegał w myśl wezwania, z jakim Jezus zwrócił się do swych uczniów: "Idźcie i głoście" (por. Mk 16,15). Potraktujcie to wezwanie jako skierowane również do siebie, stając się świadkami życia"z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa", począwszy od swych najbliższych.

Św. Augustyn mówił, że "Chrystus stworzył takie miejsce, w którym każdy człowiek może spotkać prawdziwe życie". Miejcie ambicję, by takimi właśnie miejscami stawały się przede wszystkim  Wasze wspólnoty rodzinne. Dlatego zaproście Świętą Rodzinę do swoich domów, a następnie okażcie gościnę Jezusowi oraz Maryi i Józefowi poprzez pamięć o ich obecności wśród Was i naśladowanie ich w waszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Dbając o rozwój intelektualny i fizyczny Waszych dzieci, nie zaniedbujcie wychowania religijnego. Niech wzrastają nie tylko w latach i mądrości u ludzi, ale także i u Boga, wzorem Jezusa!

Wszystkie życzenia, te zapisane i niewypowiedziane, łączę z serdeczną modlitwą, by się spełniły w życiu każdej i każdego z Was, w waszych wspólnotach rodzinnych i kościelnych. Zawierzam je Królowej Polski u progu jubileuszowego roku 300 lecia koronacji Jej jasnogórskiego wizerunku.Z " dawna Polski Tyś Królową, Maryjo, Ty za nami przemów słowo Maryjo"! "Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, Zdrowaś Maryja"!

Pozostaję z pasterskim błogosławieństwem dla Was na święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok!

bp Wiesław Lechowicz

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej