loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

środa 28 lipca 2021

Księga Wyjścia 34,29-35.

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem.
Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego.
A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, i Mojżesz rozmawiał z nimi.
Potem przyszli także Izraelici, a on nakazał im wszystko, co Pan mu powiedział na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz.
Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał.
I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

Księga Psalmów 99(98),5.6.7.9.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego: bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz, Aaron i Samuel
wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku:
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon Jego świętej górze,
bo Pan nasz i Bóg jest święty.


Ewangelia wg św. Mateusza 13,44-46.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.
Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Komentarz Św. Ireneusz z Lyonu

To Chrystus był przy wszystkich, którym, od początku, Bóg ogłaszał Swoje Słowo. I jeśli ktoś czyta Pismo w tej perspektywie, znajdzie wyrażenie dotyczące Chrystusa i zapowiedź nowego wezwania. Ponieważ to On jest „skarbem ukrytym w roli”, to znaczy, w świecie (Mt 13,38). Skarbem ukrytym w Piśmie, ponieważ był zapowiedziany przez symbole i parabole, które, po ludzku mówiąc, nie mogły być zrozumiane przed wypełnieniem się proroctw, to znaczy, przed przyjściem Pana. To dlatego zostało powiedziane prorokowi Danielowi: „ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych” (12,4)… Także Jeremiasz mówi: „Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni” (23,20) […]
Czytane przez chrześcijan, Prawo jest skarbem dawniej ukrytym na polu, ale które krzyż Chrystusa wyjawia i wyjaśnia…: objawia mądrość Bożą, daje poznać swoje zamiary dla zbawienia człowieka, przedstawia Królestwo Chrystusowe, ogłasza z wyprzedzeniem Dobrą Nowinę o dziedziczeniu świętego Jeruzalem, przepowiada, że człowiekowi, który kocha Boga, będzie dane ujrzenie Go i usłyszenie Jego słowa, i zostanie uwielbiony przez to słowo […]
To w ten sposób Pan wytłumaczył Pisma swoim uczniom po zmartwychwstaniu, udowadniając tym, że „Mesjasz musiał cierpieć, aby wejść do swej chwały” (Łk 24,26). Jeśli zatem ktoś czyta Pismo w ten sposób, będzie doskonałym uczniem, „podobnym do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649