loading...

Wpisz miasto w którym przebywasz,
aby odnaleźć Mszę Świętą w języku polskim.

Zamknij wpis

2006 r. Sekretarz Stanu Kardynał Angelo Sodano w imieniu Ojca Świętego na XXVII Światowy Dzień Turystyki

Orędzie Kardynała Sekretarza Stanu Angelo Sodano w imieniu Ojca Świętego na XXVII Światowy Dzień Turystyki

Szanowny Pan
dr Francesco Frangialli
Sekretarz Światowej Organizacji Turystyki

Szanowny Panie,

z okazji Światowego Dnia Turystyki, który przypada już niedługo, 27 września, pragnę przekazać serdeczne pozdrowienie od Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI. Wraz z Nim życzyłbym, aby ów coroczny obchód przyczyniał się do ukazywania pozytywnego potencjału turystyki, która jest inspirowana wartościami ludzkimi i duchowymi. Proponowany przez Światową Organizację tegoroczny temat dnia: "Turystyka, która ubogaca", stwarza okazję ku temu, by przemyśleć kwestię tworzenia kultury podróży i ludzkiej mobilności, która ujawnia się w różnych formach współczesnej turystyki. Równocześnie stanowi on okazję do roztrząśnięcia rozlicznych interesów ekonomiczno-finansowych, jak też szerokich implikacji w sferze socjalnej, religijnej, kulturowej, politycznej i ekologicznej związanych ze współczesną globalizacją turystyki, które powinny stać się przedmiotem odpowiedzialnej analizy ze strony państw i narodów.

Turystyka jest niewątpliwie źródłem dobrobytu, ponieważ wpływa na rozwój ekonomiczny narodów, stanowi znaczną część narodowego produktu i przyczynia się do równowagi finansowej większości państw. Ponadto różne sektory związane z działalnością turystyczną stwarzają okazję do zatrudnienia milionów osób, jak też dzięki niej wiele grup społecznych znajduje dla siebie pracę. Tworzą się wielonarodowe spółki finansowe i przedsięwzięcia biznesowe odmienne także dla różnych grup wiekowych, tak dla młodzieży, jak i dla emerytów, ułatwiając turystyczną wymianę w każdej porze roku. Miliony osób oraz rodzin uprawia turystykę. Przyczynia się to do kreowania stowarzyszeń pracowników i współpracujących w rodzinnej atmosferze osób, włączając miasta i wioski, interesujące miejscowości górskie i nadmorskie, miejsca o znaczeniu przyrodniczym lub kulturowym.

Dzięki wymienionym walorom turystyka stanowi sprzyjającą okazję i pewne źródło dochodów dla twórców sztuki i rękodzielnictwa. Dzięki technologicznym nowościom (internet, samoloty, okręty, autostrady, koleje inter city itp.) zmniejszającym odległość w czasie i przestrzeni, turysta może osiągnąć każde miejsce na ziemi. We wzajemnym przyjmowaniu pomiędzy gośćmi a gospodarzami realizuje się wymiana dóbr ziemi oraz kultury, która czyni ludzkie życie bardziej braterskim i solidarnym.

Ta sama Międzynarodowa Organizacja Turystyki kilkakrotnie przypomniała, że turystyka jest przede wszystkim dziełem ludzkim. Ubogacenie, którym ona owocuje nie musi przejawiać się w sferze czysto ekonomicznej bądź materialnej. Drugi Sobór Watykański rzuca na tę kwestię światło, gdy mówi: "Ze skracania w różnych miejscach czasu pracy korzysta wielu ludzi. Czas wolny winien być przeznaczony w sposób właściwy na relaks duchowy oraz wzmacnianie zdrowia ducha i ciała… podróże do innych krajów (turystyka), dzięki którym doskonalą się zdolności człowieka, a ludzie ubogacają się we wzajemnym poznaniu" (Konstytucja Gaudium et spes, 61). Turystyka sprzyja autentycznemu rozwojowi ludzkiemu i społecznemu, gdyż stanowi ciągle rozwijającą się okazję do dzielenia się dobrami, do bogatej wymiany kulturowej, zbliżenia się do piękna natury i artystycznych dzieł, spotkania różnych mentalności, tradycji i religii. Podróże ubogacają duchowo człowieka, gdy wyprowadzają go ku odkryciu czegoś nowego, kiedy prowadzą do poznawania odpowiedzi na wielkie pytania ludzkiej egzystencji, które dały poprzednie pokolenia. Szczególnie w naszych czasach, turystyka odnosi do ludzkiej osoby, która pragnie rozwoju poznania i doświadczenia tego, w jaki sposób ludzka istota jest nosicielem cywilizacji i dobra. By stało się to możliwe, jest rzeczą konieczną poważne przygotowanie unikające improwizacji i powierzchownego podejścia. W związku z tym jest rzeczą pożądaną, by państwa, organizacje touroperatorów, instytucje akademickie i kulturalne, stowarzyszenia działające w turystycznym sektorze popierały formację zmierzająca do uzyskania odpowiednich kompetencji, jak też gwarantowały dynamiczną ofertę celem przyjmowania turystów. Równie ważną rzeczą jest rozwijanie przekonującego programu edukacji dotyczącego walorów turystyki, który uwzględni relację do ludzkiej osoby, lokalnych społeczności i ich naturalnych oraz kulturalnych dóbr, jak też weźmie je w obronę. Tylko tą drogą nowe areopagi jakimi są turystyka i wolny czas staną się środkami prawdziwie ludzkiego rozwoju dla wszystkich, nie wyłączając tych, którzy wywodzą się z upośledzonych warstw ze względu na ich naturalne, społeczne bądź kulturalne pochodzenie.

Jego Świątobliwość zaprasza wszystkich tych, którzy współpracują z dobrze znaną Światową Organizacją Turystyki do efektywnego zaangażowania, każdego według własnych kompetencji, tak by turystyka stawała się sprzyjającą okolicznością do ludzkiego i duchowego ubogacenia. W ten sposób turystyka może otrzymać nowe wartościowe wsparcie do tego, by stawała się drogą wzbogacania człowieczeństwa. Faktycznie, poprzez turystykę ludzie i kultury wymieniają wartości poznania i dobrobytu, sprawiedliwości i wolności, piękna i pokoju, które nadają życiu pełnię. Ojciec Święty towarzyszy tym pragnieniom, zapewniając o modlitewnej łączności, jak też uprasza dla wszystkich Bożego błogosławieństwa. Ja także dołączam do Jego Świątobliwości moje najlepsze życzenia i korzystając z okazji, wyrażam swoje uszanowanie.

Kard. Angelo Sodano
Sekretarz Stanu

Watykan, 8 września 2006 r.0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
0 Ameryka Północna
1. Wybierz kontynent
Na mocy pozwolenia Prymasa Polski z dn. 28 listopada 1983 r., zgodnie z postanowieniem VII Kapituły Generalnej i uzyskaniu zgody Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego ówczesny przełożony generalny ks. dr Edward Szymanek TChr erygował 3 maja 1984 r. Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego ustanawiając dyrektorem ks. prof. Bogusława Nadolskiego. Bezpośrednim celem IDE było przygotowywanie specjalistycznych kadr w zakresie apostolatu Emigracyjnego. Jak powiedział ks. dr Józef Bakalarz TChr w wykładzie inauguracyjnym na rozpoczęcie działalności Instytutu, "ma on być sercem i motorem Ruchu Apostolatu Emigracyjnego praktykowanego w różnych formach i według różnych metod."

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań
tel. +48 61 64 72 523, ide@chrystusowcy.pl

BANK PEKAO SA 36124065241111001023869649